Treballs Fi de Màster> Enginyeria Mecànica

Diseño y construcción de una nave industrial dedicada al almacenaje de materia prima para la fabricación de puertas de ascensores

 • Identification data

  Identifier: TFM:1657
 • Authors:

  Quesada Águila, Iris
 • Others:

  Keywords: Magatzem, estructura, instalacions Warehouse, structure, installations Almacén, estructura, instalaciones
  Title in different languages: Disseny i construcció d'una nau industrial dedicada a l'emmagatzematge de matèria prima per a la fabricació de portes d'ascensors Design and construction of an industrial building dedicated to the storage of raw materials for the manufacture of elevator doors.
  Subject areas: Enginyeria Industrial Industrial Engineering Ingeniería Industrial
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Student: Quesada Águila, Iris
  APS: No
  Department: Enginyeria Mecànica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-09-01
  Project director: González Baixauli, Genaro
  Abstract: Disseny i càlcul d'una nau industrial dedicada a l'emmagatzematge de la matèria primera necessària per a la fabricació de portes d'ascensors, el qual es situarà en la mateixa parcel·la que el centre de fabricació d'aquestes portes, amb la finalitat d'incrementar la capacitat de producció d'aquesta. . L'abast és: • Càlcul de l'estructura de la nau industrial • Definició del layout del magatzem i del procés productiu • Càlcul de les seves instal·lacions: vermell d'evacuació d'aigües pluvials i residuals, vermell de subministrament d'aigua, il·luminació, electricitat i instal·lació contra incendis. • Gestió de residus • Planificació del projecte • Presupost Design and calculation of an industrial warehouse dedicated to the storage of raw materials necessary for the manufacture of elevator doors, which will be located on the same plot as the manufacturing center for these doors, with the aim of increasing its production capacity . The scope is: • Calculation of the structure of the industrial building • Definition of the layout of the warehouse and the production process • Calculation of its facilities: rain and waste water drainage network, water supply network, lighting, electricity and fire protection installation. • Waste management • Project planning • Budget
  Subject: Enginyeria Indusrial
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Enginyeria Industrial
  Title in original language: Diseño y construcción de una nave industrial dedicada al almacenaje de materia prima para la fabricación de puertas de ascensores
  Creation date in repository: 2024-04-09
 • Keywords:

  Enginyeria Industrial
  Industrial Engineering
  Ingeniería Industrial
  Enginyeria Indusrial
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar