Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Revamping of an existing Pressure Swing Adsorption unit to maximize hydrogen production

 • Identification data

  Identifier: TFM:1686
 • Authors:

  Weber Torres, Clara
 • Others:

  Keywords: Adsorción, Hidrógeno, Ingeniería Química Adsorption, Hydroge, Chemical Engineering Adsorció, Hidrogen, Enginyeria Química
  Title in different languages: Revamping of an existing Pressure Swing Adsorption unit to maximize hydrogen production Redisseny d'una unitat d'adsorció per oscil·lació de pressió existent per maximitzar la producció d'hidrogen
  Subject areas: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2022-2023
  Student: Weber Torres, Clara
  APS: No
  Department: Enginyeria Química
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2023-02-20
  Project director: Gabarra Gironès, Pere
  Abstract: Academic project Revamping of an Existing Pressure Swing Adsorption Unit to Maximize Hydrogen Production. Includes a preliminary simulation of adsorption breakthrough curves, along with a simulation of the existing 4-bed PSA unit taking into consideration the current constraints. Then, diverse simulations carried out considering several hypotheses, including: a feed pressure increase, a feed pressure increase plus a change in the PSA configuration allowing a zero idle time, a six-bed configuration, and a six-bed configuration plus a feed pressure increase. Revamping approach and economic assessment of the best considered solution. Projecte acadèmic Renovació d'una unitat d'adsorció de canvi de pressió existent per maximitzar la producció d'hidrogen. Inclou una simulació preliminar de les corbes d'avenç d'adsorció, juntament amb una simulació de la unitat PSA de 4 llits existents tenint en compte les limitacions actuals. A continuació, es van realitzar diverses simulacions considerant diverses hipòtesis, entre les quals: un augment de la pressió d'alimentació, un augment de la pressió d'alimentació més un canvi en la configuració del PSA que permet un temps d'inactivitat zero, una configuració de sis llits i una configuració de sis llits més una pressió d'alimentació. augmentar. Enfocament de renovació i valoració econòmica de la solució millor considerada.
  Subject: Enginyeria química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Enginyeria Química
  Title in original language: Revamping of an existing Pressure Swing Adsorption unit to maximize hydrogen production
  Creation date in repository: 2024-05-22
 • Keywords:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Enginyeria química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar