Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

The Effect of Teaching Australian Culture on Language Learning Motivation and ICC

 • Identification data

  Identifier: TFM:1707
 • Authors:

  Bozovic, Aleksandra
 • Others:

  Keywords: Motivación para el aprendizaje de idiomas, ICC, conocimiento cultural australiano. Language learning motivation, ICC, Australian cultural knowledge Motivació per a l'aprenentatge d'idiomes, ICC, coneixement cultural australià
  Title in different languages: El efecto de enseñar la cultura australiana en Motivación para el aprendizaje de idiomas y CCI The Effect of Teaching Australian Culture on Language Learning Motivation and ICC L'efecte de l'ensenyament de la cultura australiana sobre Motivació per a l'aprenentatge de llengües i ICC
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2023-2024
  Student: Bozovic, Aleksandra
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2024-06-21
  TFM credits: 11
  Project director: Bellot, Andrea Roxana
  Abstract: The study addresses the effect of teaching about Australian culture on English language learning motivation, ICC, and Australian cultural knowledge amongst teenage English learners in Catalonia, Spain. The importance of learning English for today’s young people in Catalonia, Spain is supported by the inclusion of this language in Catalonia’s education system (Centre Cívic Casa Golferichs, 2023). As the current daily lives of young people and the professional world that awaits them become increasingly more globalised, the scope of English language learning changes (Rao, 2019). The need for the inclusion of Intercultural Communicative Competence (ICC) in EFL classes can be seen in communicative competencies proving themselves to be essential future work skills (Davies et al., 2020) and CEFR language requirements including the ability to communicate about one's own and other cultures with understanding (Council of Europe, 2020). English continues to be a tool used in an academic and professional context (Pate, 2013 and Rao, 2019), but, to fully prepare students, EFL classes should include the teaching of culture in a way that fosters the development of ICC and language learning motivation. The participants of the study were 3rd year of ESO students from Tarragona, Catalonia, Spain. The study included a pre-questionnaire and pretest, an intervention consisting of a one-hour class, a post-questionnaire and posttest, and a class discussion. The results of the study suggest a statistically significant effect of teaching about Australia on EFL learning motivation and cultural knowledge, but an insignificant effect on ICC skills. L'estudi aborda l'efecte de l'ensenyament sobre la cultura australiana en la motivació per a l'aprenentatge de la llengua anglesa, el CPI i el coneixement cultural australià entre els estudiants adolescents d'anglès a Catalunya, Espanya. La importància de l'aprenentatge de l'anglès per als joves d'avui a Catalunya, a Espanya, es recolza en la inclusió d'aquesta llengua en el sistema educatiu de Catalunya (Centre Cívic Casa Golferichs, 2023). A mesura que la vida quotidiana actual dels joves i el món professional que els espera es va globalitzant, l'abast de l'aprenentatge de la llengua anglesa canvia (Rao, 2019). La necessitat de la inclusió de la competència comunicativa intercultural (CPI) a les classes de FPNUL es pot veure en les competències comunicatives que es demostren com a habilitats de treball essencials en el futur (Davies et al., 2020) i els requisits lingüístics del MECR, inclosa la capacitat de comunicar-se sobre les cultures pròpies i altres amb comprensió (Consell d'Europa, 2020). L'anglès continua sent una eina utilitzada en un context acadèmic i professional (Pate, 2013 i Rao, 2019), però, per preparar plenament als estudiants, les classes de FPN han d'incloure l'ensenyament de la cultura de manera que fomenti el desenvolupament de la CPI i la motivació per a l'aprenentatge de llengües. Els participants de l'estudi van ser estudiants de 3r d'ESO de Tarragona, Catalunya, Espanya. L'estudi incloïa un preqüestionari i pretest, una intervenció que consistia en una classe d'una hora, un postqüestionari i posttest, i una discussió a classe. Els resultats de l'estudi suggereixen un efecte estadísticament significatiu de l'ensenyament sobre Austràlia sobre la motivació de l'aprenentatge de l'EFL i el coneixement cultural, però un efecte insignificant sobre les habilitats de la CPI.
  Subject: Ensenyament
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera - Segona Llengua
  Title in original language: The Effect of Teaching Australian Culture on Language Learning Motivation and ICC
  Creation date in repository: 2024-07-04
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Ensenyament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar