Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Noticing ‘have/get’ Causatives: A Multimedia-based Inductive Approach

 • Identification data

  Identifier: TFM:1709
 • Authors:

  Gual Miró, Alícia
 • Others:

  Keywords: Estructuras causativas, aproximación inductiva, materiales audiovisuales Causative structures, inductive approach, audiovisual materials Estructures causatives, aproximació inductiva, materials audiovisuals
  Title in different languages: Prestando atención a las estructuras causativas con 'have/get': una aproximación inductiva basada en materiales multimedia Noticing ‘have/get’ Causatives: A Multimedia-based Inductive Approach Prestant atenció a les estructures causatives amb 'have/get': una aproximació inductiva basada en materials multimedia
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2023-2024
  Student: Gual Miró, Alícia
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2024-06-19
  TFM credits: 11
  Project director: Oltra-Massuet, Isabel
  Abstract: This thesis compares ‘have/get’ causative teaching between a deductive and an enhanced inductive approach, with ‘noticing’ and audiovisual clips. The main research question focuses on the outperformance of this approach to the deductive, while a secondary one looks at an increase in motivation. A control and experimental group were organized in a pre and posttest design. It also included a postquestionnaire to measure their motivation. The results show an increase in the control group, but motivation portrayed positive results. Despite time and technical issues, this study sheds light on a grammar topic that has been under-researched in the EFL literature. Aquesta tesi compara l'ensenyament causal “have/get” entre un enfocament deductiu i un enfocament inductiu millorat, amb clips “noticants” i audiovisuals. La pregunta principal de recerca se centra en l'excepcionalitat d'aquest enfocament respecte al deductiu, mentre que una de secundària es fixa en un augment de la motivació. Es va organitzar un grup de control i experimental en un disseny pre i posttest. També va incloure una postqüestionària per mesurar la seva motivació. Els resultats mostren un augment en el grup de control, però la motivació mostra resultats positius. Malgrat el temps i els problemes tècnics, aquest estudi aporta llum sobre un tema de gramàtica que ha estat poc investigat en la literatura de l'EFL.
  Subject: Ensenyament
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera - Segona Llengua
  Title in original language: Noticing ‘have/get’ Causatives: A Multimedia-based Inductive Approach
  Creation date in repository: 2024-07-04
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Ensenyament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar