Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

The Effect of AI on Teacher Identity

 • Identification data

  Identifier: TFM:1710
 • Authors:

  Kabadayı,Burcu
 • Others:

  Keywords: intel·ligència artificial (IA), identitat docent, tecnologia educativa artificial intelligence (AI), teacher identity, educational technology intel·ligència artificial (IA), identitat docent, tecnologia educativa
  Title in different languages: El efecto de la IA en la identidad de los profesores The Effect of AI on Teacher Identity L'efecte de la IA en la identitat del professor
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2023-2024
  Student: Kabadayı,Burcu
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2024-06-20
  TFM credits: 11
  Project director: Gutiérrez-Colón Plana, Mar
  Abstract: This thesis investigates the multidimensional impact of artificial intelligence (AI) on teacher identity within higher education. The research is grounded in the Technology Acceptance Model (TAM), providing a framework to analyze the impact of adoption of AI technologies by teachers. Conducting a mixed-methods analysis and focusing on 52 educators at TOBB University of Economics and Technology in Ankara, Turkey, the study explores the impact of AI integration on teacher identity, relationship between AI familiarity and teachers' perception of their professional identity, AI technologies and their ease of use or usefulness dynamics, and relationship between teachers’ demographic characteristics and their attitudes towards AI. The results suggest a positive relationship between the integration of AI and its impact on teachers' professional identity. A strong positive correlation was observed between AI familiarity and teachers' perception of the positive impact of AI on their professional identity, indicating that increased familiarity with AI enhances teachers' sense of its beneficial effects. Perceived usefulness of AI technologies significantly predicts teachers' attitudes towards AI adoption, whereas perceived ease of use does not show a significant impact. This underscores the importance of perceived usefulness in shaping positive attitudes towards AI. Among the demographic factors examined, younger age is associated with more positive attitudes towards AI, while digital competence, gender, education level, and teaching experience do not show significant predictive power. This study highlights AI's potential to challenge traditional teaching practices and its influence on teachers' motivation and dedication. Aquesta tesi investiga l'impacte multidimensional de la intel·ligència artificial (IA) en la identitat docent dins de l'educació superior. La recerca es basa en el Model d'Aceptància Tecnològica (TAM), proporcionant un marc per analitzar l'impacte de l'adopció de tecnologies d'IA per part dels professors. Realitzant una anàlisi de mètodes mixtos i centrant-se en 52 educadors de la TOBB University of Economics and Technology d'Ankara, Turquia, l'estudi explora l'impacte de la integració de la IA en la identitat del professorat, la relació entre la familiaritat de la IA i la percepció de la identitat professional del professorat, les tecnologies de la IA i la seva facilitat d'ús o dinàmica d'utilitat, i la relació entre les característiques demogràfiques del professorat i les seves actituds cap a la IA. Els resultats suggereixen una relació positiva entre la integració de la IA i el seu impacte en la identitat professional del professorat. Es va observar una forta correlació positiva entre la familiaritat amb la IA i la percepció dels professors de l'impacte positiu de la IA en la seva identitat professional, indicant que una major familiaritat amb la IA millora el sentit dels professors dels seus efectes beneficiosos. La utilitat percebuda de les tecnologies d'IA prediu significativament les actituds dels professors cap a l'adopció d'IA, mentre que la facilitat d'ús percebuda no mostra un impacte significatiu. Això subratlla la importància de la utilitat percebuda en la configuració d'actituds positives cap a la IA. Entre els factors demogràfics examinats, l'edat més jove s'associa amb actituds més positives cap a la IA, mentre que la competència digital, el gènere, el nivell educatiu i l'experiència docent no mostren un poder predictiu significatiu. Aquest estudi destaca el potencial de la IA per desafiar les pràctiques d'ensenyament tradicionals i la seva influència en la motivació i la dedicació del professorat.
  Subject: Intel·ligència artificial
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera - Segona Llengua
  Title in original language: The Effect of AI on Teacher Identity
  Creation date in repository: 2024-07-04
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Intel·ligència artificial
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar