Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Assessing the Impact of Cross-Linguistic Influence on the Writing of Spanish Secondary School EFL Students

 • Identification data

  Identifier: TFM:1713
 • Authors:

  Atach, Ipek
 • Others:

  Keywords: Influencia interlingüística, la interferencia de la lengua materna/primera lengua, la transferencia negativa. Cross-linguistic influence (CLI), L1 (first language/mother tongue) interference, negative transfer. Influència interlingüïstica, la interferència de la llengua materna/primera llengua, la transferència negativa.
  Title in different languages: Evaluación del Impacto de La Influencia Interlingüística en La Escritura de Estudiantes Españoles de Inglés Como Lengua Extranjera (EFL) de Educación Secundaria Assessing the Impact of Cross-Linguistic Influence on the Writing of Spanish Secondary School EFL Students Avaluació de l'Impacte de La Influència Interlingüïstica en L'Escriptura d'Estudiants Espanyols d'Inglés Com a Llengua Estrangera (EFL) d'Educació Secundària
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2023-2024
  Student: Atach, Ipek
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2024-06-21
  TFM credits: 11
  Project director: Hryckiewicz de Apellániz, Olga
  Abstract: This study was designed to investigate the impact of cross-linguistic influence (CLI) on the writing of Spanish EFL students. The sample consisted of 43 3rd ESO students in a semi-private Catalonian school in Tarragona. Data collection tools included two instruments. A pre-questionnaire and a writing task in which participants translated 11 sentences from Spanish into English and answered 3 short questions. The data were analyzed via a Paired Samples T-Test and a One-Way ANOVA in JASP. The results demonstrate that CLI is an important aspect in second language acquisition and implies that it should not be ignored by language practitioners. Aquest estudi va ser dissenyat per investigar l'impacte de la influència interlingüística (CLI) en la redacció d'estudiants espanyols de FPEA. La mostra va consistir en 43 alumnes de 3r d'ESO d'un col·legi semiprivat de Catalunya a Tarragona. Les eines de recollida de dades incloïen dos instruments. Una preqüestionària i una tasca d'escriptura en què els participants van traduir 11 frases del castellà a l'anglès i van respondre 3 preguntes curtes. Les dades van ser analitzades a través d'un T-Test de Mostres Paired i un ANOVA d'un sol cop a JASP. Els resultats demostren que l'AICLE és un aspecte important en l'adquisició de segones llengües i implica que no ha de ser ignorat pels professionals de la llengua.
  Subject: Ensenyament
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera - Segona Llengua
  Title in original language: Assessing the Impact of Cross-Linguistic Influence on the Writing of Spanish Secondary School EFL Students
  Creation date in repository: 2024-07-04
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Ensenyament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar