Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Songs/Poems as a tool to teach English Pronunciation to Spanish/Catalan Preschoolers

 • Identification data

  Identifier: TFM:1717
 • Authors:

  Chapman Puig, Maria
 • Others:

  Keywords: Pronunciación, disfrute, canciones Pronunciation, Enjoyment, Songs Pronunciació, Gaudi, Cançons
  Title in different languages: Canciones/Poemas como herramienta para enseñar la Pronunciación de la Lengua Inglesa a niño/as en la edad preescolar Songs/Poems as a tool to teach English Pronunciation to Spanish/Catalan Preschoolers Cançons/Poemes com a eina per ensenyar la Pronunciació de la Llengua Anglesa a infants Españols/Catalans
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2023-2024
  Student: Chapman Puig, Maria
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2024-06-20
  TFM credits: 11
  Project director: Espada Sánchez, Ana Isabel
  Abstract: Abstract. In response to the notion that learning foreign languages, particularly English, is of the utmost importance (The European Education Area: A Shared Holistic Approach, 2021), learning English as a foreign language (EFL) has become a priority in schools. Many Spanish/Catalan preschools in Catalonia (Spain) include EFL as part of their curriculum starting at the age of three. However, English is not compulsory until Primary school, resulting in no official guidelines for teaching foreign languages at a preschool level. This challenges English language instructors, both native and non-native (Couper, 2017), to meet learner needs in all language skills, including pronunciation. In fact, pronunciation teaching has often been neglected by EFL teachers for several reasons, such as motivation, resources, and facilities (Gilakjani & Sabouri, 2016) or lack of training in pronunciation instruction (Tran & Nguyen, 2020). In light of these issues and following current pronunciation teaching trends, this thesis aimed to study and compare teacher-made songs and poems as tools for teaching specific English vowel sounds (/ɪ/- /i:/ and /æ/ - /ʌ/) to Spanish/Catalan preschoolers aged 5-6. Each Song/Poem targeted a set of minimal pair words, which only differed in one sound or phoneme. This approach enabled students to focus on and discriminate the target vowel sounds. Following Pennington’s (2021) recommendations, pronunciation sessions began with instruction through Phonological Awareness (PA) activities to practice the foreign language’s sounds explicitly before introducing the songs or poems as a communicative task. The study divided Spanish/Catalan preschoolers (N=41) into two experimental groups, a Song Group (N=21), and a Poem Group (N=20), to measure native speaker perceived pronunciation accuracy and student and teacher perception of enjoyment in two pronunciation-focused sessions. Results showed that native speaker raters perceived improvement in pronunciation accuracy when children were exposed to target vowel sounds through Songs. A major finding in this study was that using Poems also increased perceived accuracy. However, participants in the Song Group outperformed the Poem Group. As for student perception of pronunciation session enjoyment, using Songs in pronunciation teaching contributed to learner enjoyment, but there was no significant difference between groups. Nevertheless, teacher perception of enjoyment indicated higher “engagement” levels in the Song Group than in the Poem Group, indicating that students in the Song Group blocked out most other distractions and focused attention on the activities. Resum. En resposta a la idea que l'aprenentatge de llengües estrangeres, especialment l'anglès, és de la màxima importància (The European Education Area: A Shared Holistic Approach, 2021), l'aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera (EFL) s'ha convertit en una prioritat a les escoles. Molts preescolars espanyols/catalans de Catalunya inclouen l'EFL com a part del seu currículum a partir dels tres anys. No obstant això, l'anglès no és obligatori fins a l'escola primària, la qual cosa no dona lloc a directrius oficials per a l'ensenyament d'idiomes estrangers a nivell d'escola bressol. Això desafia els instructors de llengua anglesa, tant nadius com no nadius (Couper, 2017), a satisfer les necessitats de l'alumne en totes les habilitats lingüístiques, inclosa la pronunciació. De fet, l'ensenyament de la pronunciació sovint ha estat descurat pels professors de l'EFL per diverses raons, com la motivació, els recursos i les instal·lacions (Gilakjani & Sabouri, 2016) o la manca de formació en instrucció de pronunciació (Tran & Nguyen, 2020). A la llum d'aquestes qüestions i seguint les tendències actuals de l'ensenyament de la pronunciació, aquesta tesi tenia com a objectiu estudiar i comparar cançons i poemes fets pel professorat com a eines per a l'ensenyament de sons vocàlics específics de l'anglès (///- /i:/ i /./ - /./) amb preescolars espanyols/catalans de 5 a 6 anys. Cada cançó/poema apuntava a un conjunt de paraules de parell mínim, que només diferien en un so o fonema. Aquest enfocament va permetre als estudiants centrar-se i discriminar els sons vocàlics objectiu. Seguint les recomanacions de Pennington (2021), les sessions de pronunciació van començar amb activitats de Phonological Awareness (PA) per practicar explícitament els sons de la llengua estrangera abans d'introduir les cançons o els poemes com a tasca comunicativa. L'estudi va dividir els preescolars castellano-catalans (N4141) en dos grups experimentals, un Grup de Cançons (N2121), i un Grup de Poemes (N2020), per mesurar la precisió de la pronunciació percebuda pels parlants nadius i la percepció dels estudiants i professors del gaudi en dues sessions centrades en la pronunciació. Els resultats van mostrar que els taxadors nadius percebien una millora en la precisió de la pronunciació quan els nens estaven exposats a sons vocàlics objectiu a través de Songs. Una troballa important en aquest estudi va ser que l'ús de Poems també va augmentar la precisió percebuda. No obstant això, els participants en el Grup Song van superar al Grup Poem. Pel que fa a la percepció dels estudiants del gaudi de la sessió de pronunciació, l'ús de Songs en l'ensenyament de pronunciació va contribuir al gaudi de l'alumne, però no hi va haver diferències significatives entre els grups. No obstant això, la percepció del mestre del gaudi indicava nivells més alts de “compromís” en el Grup de Cançons que en el Grup de Poem, la qual cosa indicava que els estudiants del Grup de Cançons bloquejaven la majoria de les distraccions i centraven l'atenció en les activitats.
  Subject: Ensenyament
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera - Segona Llengua
  Title in original language: Songs/Poems as a tool to teach English Pronunciation to Spanish/Catalan Preschoolers
  Creation date in repository: 2024-07-05
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Ensenyament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar