Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Talking with Machines: Exploring AI as a Tool to Improve the English Pronunciation of Spanish-Catalan Teenagers

 • Identification data

  Identifier: TFM:1718
 • Authors:

  Palomo Martín, Marina
 • Others:

  Keywords: IA, enseñanza de la pronunciación, sonidos vocálicos AI, pronunciation teaching, vowel sounds IA, ensenyament de la pronunciació, sons vocálics
  Title in different languages: Hablando con Máquinas: Explorando la IA como Herramienta para Mejorar la Pronunciación en Inglés de los Adolescentes Españoles y Catalanes Talking with Machines: Exploring AI as a Tool to Improve the English Pronunciation of Spanish-Catalan Teenagers Parlant amb Màquines: Explorant la IA com a Eina per Millorar la Pronunciació en Anglès dels Adolescents Espanyols i Catalans
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2023-2024
  Student: Palomo Martín, Marina
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2024-06-19
  TFM credits: 11
  Project director: Romero Gallego, Joaquín
  Abstract: This study investigates AI’s potential to improve English pronunciation skills in EFL learners, specifically focusing on American English vowel sounds. First, an introduction to AI is provided, followed by an examination of pronunciation instruction, the English vowel system, and challenges faced by Spanish-Catalan learners. Siri and the Speakometer app were used to evaluate AI's effectiveness with 24 Spanish-Catalan teenagers. Participants received explicit instruction and practiced with either traditional methods or Speakometer. The results showed that AI tools did not significantly enhance pronunciation learning, thus concluding that AI still lacks the efficiency required for effective EFL pronunciation practice. Aquest estudi investiga el potencial de la IA per millorar les habilitats de pronunciació de l'anglès en els alumnes de FPEA, centrant-se específicament en els sons vocàlics de l'anglès americà. En primer lloc, s'ofereix una introducció a la IA, seguida d'un examen de la instrucció de pronunciació, el sistema de vocals de l'anglès i els reptes als quals s'enfronten els estudiants espanyol-català. Siri i l'app Speakometer van ser utilitzats per avaluar l'eficàcia de la IA amb 24 adolescents hispano-catalans. Els participants van rebre instruccions explícites i van practicar amb mètodes tradicionals o amb el Speakometer. Els resultats van mostrar que les eines d'IA no milloren significativament l'aprenentatge de la pronunciació, concloent així que la IA encara manca de l'eficiència requerida per a la pràctica efectiva de pronunciació de l'EFL.
  Subject: Ensenyament
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera - Segona Llengua
  Title in original language: Talking with Machines: Exploring AI as a Tool to Improve the English Pronunciation of Spanish-Catalan Teenagers
  Creation date in repository: 2024-07-05
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Ensenyament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar