Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Assessing the Use of Free Apps to Improve Vietnamese Students’ L2 Sound Perception in Pronunciation Training

 • Identification data

  Identifier: TFM:1724
 • Authors:

  Nguyễn Xuân, Phú Sang
 • Others:

  Keywords: Aprenents vietnamites, pronunciació en segones llengües, tecnologia assistida per mòbil i aprenentatge d'idiomes Vietnamese learners, L2 sound perception, mobile-assisted technology and language learning Estudiantes vietnamitas, pronunciación en segundas lenguas, tecnología asistida por dispositivos móviles y aprendizaje de idiomas
  Title in different languages: Avaluació de l'ús d'aplicacions gratuïtes per millorar la percepció del so en 2es Llengües dels estudiants vietnamites en la formació en pronunciació Assessing the Use of Free Apps to Improve Vietnamese Students’ L2 Sound Perception in Pronunciation Training Evaluación del uso de aplicaciones gratuitas para mejorar la percepción del sonido en 2as lenguas de los estudiantes vietnamitas en el entrenamiento de pronunciación
  Subject areas: Filologia Philology Filología
  Confidenciality: No
  Academic year: 2023-2024
  Student: Nguyễn Xuân, Phú Sang
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2024-06-21
  TFM credits: 11
  Project director: Rueda Ramos, Maria Del Carmen
  Abstract: Aquest estudi té com a objectiu millorar la pronunciació de l'anglès americà dels professors d'anglès vietnamita mitjançant l'ús de dues aplicacions gratuïtes MAPT (Mobile-Assisted Pronunciation Training). Aquest estudi implica un grup experimental i un grup de control, amb 20 participants en cada grup. El grup experimental va utilitzar les aplicacions Mastering the American Accent i Speakometer, mentre que el grup de control va seguir els mètodes tradicionals d'instrucció. Ambdós grups van prendre les proves pre i post per mesurar i comparar la seva competència de pronunciació. A més, es van analitzar i comparar les respostes del grup experimental en el qüestionari per avaluar l'impacte d'aquestes aplicacions MAPT en l'autopercepció de millora dels estudiants vietnamites, i la seva motivació i actituds cap a la formació de la pronunciació a través d'aplicacions. Els resultats dels estudiants van millorar significativament després d'utilitzar ambdues aplicacions, mostrant l'eficiència de les dues aplicacions MAPT per millorar la percepció de so L2 dels estudiants en la formació de pronunciació. This study aims to improve Vietnamese English teachers’ American English pronunciation by using two free MAPT (Mobile-Assisted Pronunciation Training) apps. This study involves an experimental and a control group, with 20 participants in each group. The experimental group used the Mastering the American Accent and Speakometer apps, while the control group followed traditional instructional methods. Both groups took the pre- and posttests to measure and compare their pronunciation proficiency. Besides, responses from the experimental group in the questionnaire were analyzed and compared to evaluate the impact of those MAPT apps on Vietnamese students’ self-perception of improvement, and their motivation and attitudes towards pronunciation training through apps. Students' results significantly improved after using both apps, showing the efficiency of the two MAPT apps to improve students' L2 sound perception in pronunciation training.
  Subject: Ensenyament
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera - Segona Llengua
  Title in original language: Assessing the Use of Free Apps to Improve Vietnamese Students’ L2 Sound Perception in Pronunciation Training
  Creation date in repository: 2024-07-05
 • Keywords:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Ensenyament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar