Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Comparing Flipped and Traditional Instruction: EFL Grammar Outcomes in Higher Education 

 • Identification data

  Identifier: TFM:1725
 • Authors:

  Aydin, Sezen
 • Others:

  Keywords: rendimiento en gramática, educación superior, aprendizaje interactivo grammar performance, higher education, interactive learning rendiment en gramàtica, educació superior, aprenentatge interactiu
  Title in different languages: Comparación entre la instrucción invertida y la tradicional: resultados de gramática de inglés como lengua extranjera en la educación superior Comparing Flipped and Traditional Instruction: EFL Grammar Outcomes in Higher Education  Comparació entre la instrucció inversa i la tradicional: resultats de gramàtica d'anglès com a llengua estrangera en l'educació superior
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2023-2024
  Student: Aydin, Sezen
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2024-06-21
  TFM credits: 11
  Project director: Espada Sánchez, Ana
  Abstract: This study examines the effectiveness of the flipped classroom (FC) approach in teaching English grammar, compared to traditional methods. Using both quantitative and qualitative research methods, it assesses the impact on student outcomes. Quantitative analysis measures improvements in grammatical proficiency through test scores. Qualitatively, it surveys teachers' and students' perceptions, focusing on engagement, motivation, and learning behaviors. The findings show that flipped groups achieved higher post-test scores. Surveys indicate a preference for flipped instruction among both students and teachers, who are willing to use it in future lessons. This analysis highlights the benefits and challenges of flipped classroom implementation. Aquest estudi estudia l'eficàcia de l'enfocament de flipped classroom (FC) en l'ensenyament de la gramàtica anglesa, en comparació amb els mètodes tradicionals. Utilitzant mètodes de recerca tant quantitatius com qualitatius, avalua l'impacte en els resultats dels estudiants. L'anàlisi quantitativa mesura les millores en el domini gramatical a través de les puntuacions de les proves. Qualitativament, estudia les percepcions dels professors i dels estudiants, centrant-se en el compromís, la motivació i els comportaments d'aprenentatge. Els resultats mostren que els grups invertits van aconseguir puntuacions més altes després de la prova. Les enquestes indiquen una preferència per la instrucció inversa entre els estudiants i els professors, que estan disposats a utilitzar-la en futures lliçons. Aquesta anàlisi destaca els beneficis i els reptes de la implementació de l'aula inversa.
  Subject: Ensenyament
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera - Segona Llengua
  Title in original language: Comparing Flipped and Traditional Instruction: EFL Grammar Outcomes in Higher Education 
  Creation date in repository: 2024-07-05
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Ensenyament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar