Treballs Fi de Màster> Arqueologia Clàssica

Aproximació a la caracterització de l’horitzó ibèric antic (segles VI ane-V ane) a la Fortalesa dels Vilars (Arbeca

 • Identification data

  Identifier: TFM:191
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM191
 • Authors:

  Alba Castellano Aragonés
 • Others:

  Keywords: primer ferro, ibèric antic, plana occidental catalana, Fortalesa dels Vilars, urbanisme. Iron Age, early Iberian period, Catalan western plain, Fortress of Vilars, urbanism. Primero Hierro, Ibérico Antiguo, llanura occidental catalana, Fortaleza de los Vilars, urbanismo.
  Title in different languages: Aproximació a la caracterització de l’horitzó ibèric antic (segles VI ane-V ane) a la Fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues) Aproximation to the caracteritzation of the early Iberian period in the Fort of els Vilars (Arbeca, Garrigues) Aproximación a la carcterización del horizonte Iberico Antiguo (siglos VI ane-V ane) en la Fortaleza de los Vilars (Arbeca, las Garrigues)
  Subject areas: Història History Historia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2015-2016
  Work's codirector: Junyent Sánchez, Emili
  Student: Alba Castellano Aragonés
  APS: No
  Department: Història i Història de lArt
  Work's public defense date: 2016-09-08
  Project director: Belarte Franco, Maria Carme
  Abstract: El present treball neix davant la necessitat d’omplir part del buit existent en la plana occidental catalana sobre el període de l’ibèric antic (segles VII ane-VI ane), a partir de l’estudi de l’assentament dels Vilars (Arbeca, les Garrigues). La caracterització que es presenta en el treball comprèn l’evolució urbanística de l’assentament entre els períodes del primer ferro i l’ibèric antic, així com l’estudi dels elements ceràmics (a partir d’anàlisi estadística) apareguts en la Fortalesa en aquest període, així com els elements metàl·lics. Mitjançant aquest estudi es pretén realitzar una aproximació a aquest moment de canvi en la plana occidental catalana, moment ple d’innovacions tecnològiques, canvis culturals, els quals duen implícits un flux d’idees entre els pobles del mediterrani i els pobladors autòctons, reflectits en l’arquitectura i els materials recuperats als Vilars. This work comes from the need to fill part of the gap in the Catalan western plain on the ancient Iberian period (VII-VI centuries ane ane), from the study of the settlement of the Vilars (Arbeca, the Garrigues). The characterization is presented in the work includes the urban development of the settlement between the periods of the first iron and ancient Iberian, as well as the study of the ceramic elements (from statistical analysis) appeared in Fortaleza in this period and metallic elements. Through this study is to make an approach to this moment of change in the Catalan western plain, full of technological innovations moment, cultural changes, which are implicit flow of ideas between the peoples of the Mediterranean and indigenous people, reflected in architecture and the materials recovered in Vilars. El presente trabajo nace ante la necesidad de llenar parte del vacío existente en la llanura occidental catalana sobre el periodo ibérico antiguo (siglos VII ane -VI ane), a partir del estudio del asentamiento de los Vilars (Arbeca, las Garrigues). La caracterización que se presenta en el trabajo comprende la evolución urbanística del asentamiento entre los períodos del primer hierro y el ibérico antiguo, así como el estudio de los elementos cerámicos (a partir de análisis estadístico) aparecidos en la Fortaleza en este periodo, así como los elementos metálicos. Mediante este estudio se pretende realizar una aproximación a este momento de cambio en la llanura occidental catalana, momento lleno de innovaciones tecnológicas, cambios culturales, los cuales llevan implícitos un flujo de ideas entre los pueblos del mediterráneo y los pobladores autóctonos, reflejados en la arquitectura y los materiales recuperados en los Vilars.
  Subject: Ibers-Arqueologia-Catalunya-Les Garrigues
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Arqueologia Clàssica
  Title in original language: Aproximació a la caracterització de l’horitzó ibèric antic (segles VI ane-V ane) a la Fortalesa dels Vilars (Arbeca, les Garrigues)
  Creation date in repository: 2016-01-20
 • Keywords:

  Història
  History
  Historia
  Ibers-Arqueologia-Catalunya-Les Garrigues
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar