Treballs Fi de Màster> Arqueologia Clàssica

L'officina lapidaria flàvia tarraconense en terres valencianes. Anàlisi dels pedestals honorífics de tres casos d'estudi

 • Identification data

  Identifier: TFM:193
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM193
 • Authors:

  Hugo Feliu Pérez
 • Others:

  Keywords: officina lapidaria, pedestals honorificos, País Valencià lapidary officina, honorific pedestals, País Valencià officina lapidaria, pedestals honorificos, País Valencià
  Title in different languages: L'officina lapidaria flàvia tarraconense en terres valencianes. Anàlisi dels pedestals honorífics de tres casos d'estudi, Saguntum, Saetabis i Valentia The lapidary officina flavia tarraconense in valencian country. Analisi of the honorific pedestal of three study case, Saguntum, Saetabis and Valentia La officina lapidaria flavia tarraconense en tierras valencianas. Analisi de los pedestales honorificos de tres casos de estudio, Saguntum, Saetabis y Valentia.
  Subject areas: Història History Historia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2015-2016
  Student: Hugo Feliu Pérez
  APS: No
  Department: Història i Història de lArt
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2016-09-08
  Project director: Gorostidi Pi, Diana
  Abstract: El següent treball aborda un estudi sobre la tipologia dels pedestals honorífics de tres ciutats romanes del País Valencià: Saguntum, Saetabis i Valentia, amb la intenció de comprovar la possible influència que l’officina lapidaria més important de Tarraco, la flàvia, pogués haver executat sobre dites ciutats. Per a tal propòsit s’ha dut a terme un estudi de les formes i del material que presenten aquests monuments acompanyat d’un catàleg de les inscripcions per tal de poder comparar-los amb les formes propotipiques de l’officina tarraconense. L’objectiu final és establir la influència d’aquest taller a les terres valencianes. Paraules claus: Saetabis, Saguntum, Valentia, Tarraco, pedestal honorífic, Buixcarró, Santa Tecla, calcària blava de Sagunt, calcària de Godella, tipologia epigràfica, influència, difusió, taller officina lapidaria. This work presents a research about the typology of honorific pedestals from three roman cities in valencian country, in order to confirm the possible influence that the lapidary officina of Tarraco would have had above these places. With this purpose, a study of the forms and material of these monuments has been carried out, as well as an inscriptions catalogue to compare them with the typologies of officina tarraconense. The objective is to confirm the influence of this workshop in the valencian area. Keywords: Saetabis, Saguntum, Valentia, Tarraco, honorific pedestal, Buixcarró, Santa Tecla, Sagunt limestone, Godella limestone, epigraphic typology, influence, workshop, officina lapidaria. El siguiente trabajo aborda un estudio sobre la tipología de los pedestales honorí-ficos de tres ciudades romanas del País Valencià: Saguntum, Saetabis y Valentia, con la intención de comprobar la posible influencia que la officina lapidaria más importante de Tarraco, la flavia, pudo haber ejecutado sobre dichas ciudades. Para tal propósito se ha llevado a cabo un estudio de las formas y de los materiales que presentan estos monu-mentos acompañado de un catálogo de las inscripciones para poder compararlos con las formas prototípicas de la officina tarraconense. El objetivo final es establecer la influen-cia de este tallar en las tierras valencianas. Palabras clave: Saetabis, Saguntum, Valentia, Tarraco, pedestal honorífico, Bui-xcarró, Santa Tecla, calcaría azul de Sagunto, calcaría de Godella, tipología epigráfica, influencia, difusión, taller, officina lapidaria.
  Subject: Arqueologia clàssica-País Valencià
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Arqueologia Clàssica
  Title in original language: L'officina lapidaria flàvia tarraconense en terres valencianes. Anàlisi dels pedestals honorífics de tres casos d'estudi, Saguntum, Saetabis i Valentia
  Creation date in repository: 2016-01-20
 • Keywords:

  Història
  History
  Historia
  Arqueologia clàssica-País Valencià
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar