Treballs Fi de Màster> Arqueologia Clàssica

El context vitri del'abocador de l'Antic Hospital de Santa Tecla. Nivell 232-s.V.

 • Identification data

  Identifier: TFM:199
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM199
 • Authors:

  Plana Mendoza, Núria
 • Others:

  Keywords: Vidre, abocador, tardo antiguitat Glass, dump, Late Antiquity Vidrio, vertedero, tardoantigüedad
  Title in different languages: El context vitri del'abocador de l'Antic Hospital de Santa Tecla. Nivell 232-s.V. The glass context of the Antic Hospital de Santa Tecla's dump. 232 level- V century. El contexto vitrio del vertedero de l'Antic Hospital de Santa Tecla. Nivel 232-s.V.
  Subject areas: Història History Historia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2015-2016
  Student: Plana Mendoza, Núria
  APS: No
  Department: Història i Història de lArt
  Work's public defense date: 2016-09-08
  Project director: Macias Solé, Josep Maria
  Abstract: Estudi del material vitri inèdit del nivell 232 de l’abocador de l’Antic Hospital de Santa Tecla. L’objectiu del treball és el de conèixer un material associat a uns usos de la vida quotidiana i domèstica concrets i la d’entendre el seu encaix dins de les dinàmiques comercials i productives de la zona. Coneixent el context ceramològic i cronològic del nivell 232 de l’abocador, i juntament amb la comparació de l’abocador del carrer Vila-roma, podrem ajudar a entendre que va succeir durant aquest període de la història antiga de Tarragona. Study of the ancient glass found in the 232 level of the “Antic Hospital de Santa Tecla’s” dump. The aim is to know a material associated with a domestic and quotidian specific life habits, and to know its connection with commercial and productive dynamics of the area. Knowing the pottery characteristics, the chronology of that level, and comparing with the “Vila-roma” dump, we can help to understand what happened in this period of Tarragona’s ancient history. Estudio del material vítreo inédito del nivel 232 del vertedero de l’Antic Hospital de Santa Tecla. El objetivo del trabajo es el de conocer un material asociado a unos usos de la vida cuotidiana i doméstica concretos y la de entender su papel dentro de las dinámicas comerciales y productivas de la zona. Conociendo el contexto ceramológico i cronológico del nivel 232 del vertedero, y comparándolo a la vez con el vertedero de la calle Vila-roma, podremos ayudar a entender que sucedió durante este periodo de la historia antigua de Tarragona.
  Subject: Vidres-Catalunya-Tarragona-Història
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Arqueologia Clàssica
  Title in original language: El context vitri del'abocador de l'Antic Hospital de Santa Tecla. Nivell 232-s.V.
  Creation date in repository: 2017-01-20
 • Keywords:

  Història
  History
  Historia
  Vidres-Catalunya-Tarragona-Història
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar