Treballs Fi de Màster> Filologies Romàniques

Protocolo de actuación para los trastornos del lenguaje en Educación Secundaria

 • Identification data

  Identifier: TFM:232
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM232
 • Authors:

  Morales Sánchez, Damián
 • Others:

  Keywords: Intervenció educativa, protocol d'actuació, trastorns del llenguatge Educative intervention, protocol of action, language disorders Intervención educativa, protocolo de actuación, trastornos del lenguaje
  Title in different languages: Protocol d'actuació per als trastorns del llenguatge a l'Educació Secundària Protocol of action for language disorders in Secondary Education Protocolo de actuación para los trastornos del lenguaje en Educación Secundaria
  Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidenciality: No
  Academic year: 2016-2017
  Student: Morales Sánchez, Damián
  Department: Filologies Romàniques
  Work's public defense date: 2017-06-02
  TFM credits: 6
  Project director: Jiménez López, M. Dolores
  Abstract: La nostra investigació, situada en l'àmbit de la Didàctica Lingüística, té per objecte d'estudi els trastorns del llenguatge en tant que aquests representen una dificultat per a l'aprenentatge. L'objectiu és establir les directrius d'un protocol d'actuació per optimitzar el seu tractament en el context de l'Educació Secundària. A partir de l'estudi sistemàtic de quinze trastorns del llenguatge que afecten a la producció i comprensió oral i escrita, oferim instruments i procediments per a la seva detecció i el seu diagnòstic. Així mateix, determinem les intervencions educatives en relació amb les adaptacions curriculars, avaluatives i/o metodològiques necessàries per a la consecució dels objectius didàctics del currículum en els alumnes afectats pels diferents trastorns del llenguatge analitzats. Amb la implementació del protocol d'actuació s'aspira a incrementar la celeritat i l'eficàcia del tractament dels trastorns del llenguatge a l'Educació Secundària. This research, located in the field of Language Didactics, aims to study language disorders insofar as they represent a difficulty for learning. The objective is to establish the guidelines of an action protocol to optimize its treatment in the context of Secondary Education. From the systematic study of fifteen language disorders that affect oral and written comprehension and production, we offer instruments and procedures for its detection and diagnosis. We also determine the educational interventions in relation to the curricular, evaluation and/or methodological adaptations necessary for the achievement of the didactic objectives of the curriculum in the students affected by the different language disorders analyzed. The implementation of the protocol of action aims to increase the speed and effectiveness of the treatment of language disorders in Secondary Education. Nuestra investigación, situada en el ámbito de la Didáctica Lingüística, tiene por objeto de estudio los trastornos del lenguaje en tanto que estos representan una dificultad para el aprendizaje. El objetivo es establecer las directrices de un protocolo de actuación para optimizar su tratamiento en el contexto de la Educación Secundaria. A partir del estudio sistemático de quince trastornos del lenguaje que afectan a la producción y comprensión oral y escrita, ofrecemos instrumentos y procedimientos para su detección y diagnóstico. Asimismo, determinamos las intervenciones educativas en relación con las adaptaciones curriculares, evaluativas y/o metodológicas necesarias para la consecución de los objetivos didácticos del currículo en los alumnos afectados por los distintos trastornos del lenguaje analizados. Con la implementación del protocolo de actuación se aspira a incrementar la celeridad y la eficacia del tratamiento de los trastornos del lenguaje en la Educación Secundaria.
  Subject: Ciències de l'educació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Title in original language: Protocolo de actuación para los trastornos del lenguaje en Educación Secundaria
  Creation date in repository: 2017-09-29
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar