Treballs Fi de Màster> Filologies Romàniques

Una mirada a la mujer a través del tiempo, propuesta didáctica interdisciplinar para la Educación Secundaria Obligatoria

 • Identification data

  Identifier: TFM:256
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM256
 • Authors:

  Martínez Martínez, Tania Isabel
 • Others:

  Keywords: didàctica, dona, arts Didactics, woman, arts didáctica, mujer, artes
  Title in different languages: Una mirada a la dona a través del temps, proposta didàctica indedisciplinar per a l'Educació Secundària Obligatòria A glance at women through time, An interdisciplinary didactic project for ESO Una mirada a la mujer a través del tiempo, propuesta didáctica interdisciplinar para la Educación Secundaria Obligatoria
  Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidenciality: No
  Academic year: 2016-2017
  Student: Martínez Martínez, Tania Isabel
  APS: No
  Department: Filologies Romàniques
  Work's public defense date: 2017-02-06
  Project director: Jiménez López, M. Dolores
  Abstract: El present treball pretén oferir un projecte didàctic extracurricular i interdisciplinari centrat en la figura de la dona i en el seu esdevenir en la història que uneixi la literatura, l'art i la història com a disciplina transversal, per a la consecució d'objectius acadèmics relatius a l'educació en valors. Amb això, es persegueix demostrar que mitjançant una mirada sociocrítica exercida en els fenòmens culturals podem fomentar l'esperit crític i els valors d'igualtat i democràcia, amb la finalitat última d'eradicar la violència de gènere i el masclisme. El projecte segueix un ordre diacrònic i la seva metodologia és la del revisionisme històric i la de la deconstrucció de signes suggerida per la Crítica Feminista. El contingut d'aquesta proposta s'ha dividit en quatre grans blocs seguint un ordre diacrònic. S'inicia amb Hesíode i l'Antic Testament, viatja cap a l’Edat Mitjana, segle XVIII i XIX per a arribar, finalment, a l'actualitat i permetre mitjançant aquest periple que l'alumnat hagi testificat a través de l'anàlisi dels textos literaris i les obres pictòriques que l'art és un camp constructor que ha creat i polaritzat els tipus femenins i que som hereus d'una tradició patriarcal que ha infravalorat i deformat a la dona segons les pròpies necessitats de l'home d'ostentar el poder al llarg dels segles This projects aims to provide an extracurricular and interdisciplinary didactic project focused on the role of women in history, which combines literature, art and history as a transversal discipline for the achievement of academic objectives related to education in values. The aim is to show that through a sociocritical view of cultural phenomena we can promote a critical spirit and values of equality and democracy, with the ultimate goal of eradicating gender violence and maleness. The project follows a diachronic order and uses the methodology of historical revisionism and the deconstruction of signs suggested by the Feminist Critique. The content of this proposal has been divided into four large blocks following a diachronic order. It begins with Hesiod and the Old Testament, travels to the Middle Ages, eighteenth and nineteenth century to finally reach the present and allow through this journey that the students have witnessed through the analysis of literary texts and pictorial works that art is a constructive field that has created and polarized the feminine types and that we are heirs of a patriarchal tradition that has undervalued and deformed to the woman according to the own needs of the man to hold the power through the centuries. El presente trabajo pretende brindar un proyecto didáctico extracurricular e interdisciplinar centrado en la figura de la mujer y en su devenir en la historia que aúne la literatura, el arte y la historia como disciplina transversal, para la consecución de objetivos académicos relativos a la educación en valores. Con ello, se persigue demostrar que mediante una mirada sociocrítica ejercida en los fenómenos culturales podemos fomentar el espíritu crítico y los valores de igualdad y democracia, con el fin último de erradicar la violencia de género y el machismo. El proyecto sigue un orden diacrónico y su metodología es la del revisionismo histórico y la de la deconstrucción de signos sugerida por la Crítica Feminista. El contenido de esta propuesta se ha dividido en cuatro grandes bloques siguiendo un orden diacrónico. Se inicia con Hesíodo y el Antiguo Testamento, viaja hacia Edad Media, siglo XVIII y XIX para alcanzar, finalmente, al actualidad y permitir mediante este periplo que el alumnado haya atestiguado a través del análisis de los textos literarios y las obras pictóricas que el arte es un campo constructor que ha creado y polarizado los tipos femeninos y que somos herederos de una tradición patriarcal que ha infravalorado y deformado a la mujer según las propias necesidades del varón de ostentar el poder a lo largo de los siglos.
  Subject: Dones-Història
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Title in original language: Una mirada a la mujer a través del tiempo, propuesta didáctica interdisciplinar para la Educación Secundaria Obligatoria
  Creation date in repository: 2017-11-28
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Dones-Història
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar