Treballs Fi de Màster> Filologies Romàniques

La matemática de la lengua. Propuesta de enseñanza interlingüística de la sintaxis

 • Identification data

  Identifier: TFM:284
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM284
 • Authors:

  García Barcons, Anna
 • Others:

  Keywords: ensenyament, gramàtica, bilingüisme teaching, grammar, bilingualism enseñanza, gramática, bilingüismo
  Title in different languages: La matemàtica de la llengua. Proposta d'ensenyament interlingüístic de la sintaxi The mathematics of language. Interlingual teaching of syntax La matemática de la lengua. Propuesta de enseñanza interlingüística de la sintaxis
  Subject areas: Filologia Philology Filología
  Confidenciality: No
  Academic year: 2016-2017
  Student: García Barcons, Anna
  APS: No
  Department: Filologies Romàniques
  Work's public defense date: 2017-06-01
  Project director: Jiménez López, M. Dolores
  Abstract: El TFM La Matemá)ca de la Lengua. Propuesta de Enseñanza Interlingüís)ca de la Sintaxis intenta, després d’analitzar bibliografia que tracta l’ensenyament de la gramà>ca, proposar un ensenyament conjunt de les gramà>ques catalana i castellana als centres d’ensenyament secundari. Això es deu a que, ja que els estudiants de Catalunya són bilingües (com a mínim), podria ser encertat i innovador estudiar la gramà>ca de les seves dues llengües maternes, veient allò que les iguala i allò que les diferencia. S’han analitzat exhaus>vament dos llibres de text corresponents al segon curs d’ESO, comparant els con>nguts grama>cals, ja fos en la manera de presentar-­‐los com comptant el nombre de pàgines que es dedica a cadascún dels temes. També s’ha buscat el con>ngut repe>t, tant a dins del mateix llibre com en la comparació dels dos. Finalment s’han dissenyat les 40 sessions que es des>narien a l’aprenentatge de la gramà>ca conjunta. Per poder-­‐ho fer, s’ha decidit que podria ser més ú>l per als estudiants aprendre en base als textos i analitzant el llenguatge oral. Es proposen diferents >pus de text, ja siguin literaris, contes tradicionals, còmics, etc. i sèries i vídeos que els alumnes és probable que vegin o que hagin vist. S’han extret unes conclusions i s’ha inclòs un apartat de treball futur on es proposen con>nuacions diferents d’aquest TFM. This final work, The Mathema3cs of Language. Interlingual Teaching of Syntax tries to, a>er an analysis of the bibliography that deals with the teaching of grammar and bilingualism, to propose a joint teaching of the Catalan and Spanish grammars in the secondary schools. This is because, since the students of Catalonia are bilingual (at least), it may be successful and innova3ve to study the grammar of their two mother tongues, seeing what equals and what differen3ates them. For this, two textbooks corresponding to the second ESO course have been thoroughly analyzed, comparing the gramma3cal contents, either in the way of presen3ng them as coun3ng the number of pages dedicated to each of topics. We have also searched for the repeated content, in the same book and in the comparison with the other. Finally the 40 sessions that would be des3ned to the study of the joint grammar have been designed. To do so, it has been decided that it may be more useful for students to learn from texts and oral language analysis. Different types of text are proposed: literary, tradi3onal stories, comics, etc. Also, we can use sitcoms and videos that students are likely to see or have seen. Some conclusions have been drawn and a sec3on of future work has been included where different con3nua3ons of this final work are proposed. El TFM La Matemá)ca de la Lengua. Propuesta de Enseñanza Interlingüís)ca de la Sintaxis intenta, después de un análisis de la bibliogra7a que trata la enseñanza de la gramá<ca y el bilingüismo, proponer una enseñanza conjunta de las gramá<cas catalana y castellana en los centros de enseñanza secundaria. Eso se debe a que, ya que los estudiantes de Cataluña son bilingües (como mínimo), puede ser acertado e innovador estudiar la gramá<ca de sus dos lenguas maternas, viendo lo que las iguala y lo que las diferencia. Para ello, se han analizado exhaus<vamente dos libros de texto correspondientes al segundo curso de ESO, comparando los contenidos grama<cales, ya fuera en la manera de presentarlos como contando el número de páginas que se dedica a cada uno de los temas. También se ha buscado el contenido repe<do, dentro del mismo libro y en la comparación de los dos. Finalmente se han diseñado las 40 sesiones que se des<narían al estudio de la gramá<ca conjunta. Para hacelo se ha decidido que puede ser más ú<l para los estudiantes aprender en base a los textos y al análisis del lenguaje oral. Se proponen diferentes <pos de texto, ya sean literarios, cuentos tradicionales, cómics, etc. y series y vídeos que los alumnos es probable que vean o que hayan visto. Se han extraído unas conclusiones y se ha incluido un apartado de trabajo futuro donde se proponen diferentes con<nuaciones de este TFM.
  Subject: Sintaxi-Ensenyament
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Title in original language: La matemática de la lengua. Propuesta de enseñanza interlingüística de la sintaxis
  Creation date in repository: 2018-01-12
 • Keywords:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Sintaxi-Ensenyament
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar