Treballs Fi de Màster> Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Diffusion of Innovations in Health Care: Identifying Opinion Leaders and the Network of Influence Between Physicians

 • Identification data

  Identifier: TFM:29
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM29
 • Authors:

  Alexandre Vinyals Valdepeñas
 • Others:

  Keywords: clustering, líders d'opinió, signatures de grup clustering, opinion leaders, group signatures clustering, líderes de opinión, signaturas de grupo
  Title in different languages: Difusió de les innovacions en l'atenció sanitària: Identificació de Líders d'Opinió i de la Xarxa d'Influència Entre Metges Diffusion of Innovations in Health Care: Identifying Opinion Leaders and the Network of Influence Between Physicians Difusión de las innovaciones en la atención sanitaria: Identificación de Líderes de Opinión y de la Red de Influencia Entre Médicos
  Subject areas: Enginyeria informàtica Computer engineering Ingeniería informática
  Confidenciality: No
  Academic year: 2013-2014
  Work's codirector: Robert Rallo, Xavier Guardiola
  Student: Alexandre Vinyals Valdepeñas
  Department: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  Work's public defense date: 2014-06-16
  Project director: Jordi Duch
  Abstract: Difusió de les innovacions en l'atenció sanitària: Identificar líders d'opinió i la Xarxa d'Influència Entre Metges Assessors Dr Jordi Duch, el Dr Robert Rallo Cooperació Externa Dr Xavier Guardiola Estudiant Alexandre Vinyals Valdepeñas Itinerari MSISI-Seguretat Paraules clau Clustering, Difusió, Big Data, Gestió del Coneixement, Usuari Profiling Resum Aquesta tesi identifica de Líders d'Opinió i de la xarxa d'influència entre ells. Això és possible gràcies a les bases de dades de prescripció mèdica que contenen una descripció detallada dels processos de difusió que ocorren en l'organització de l'atenció sanitària. La tesi mostra el procés detallat, a partir de la caracterització de la base de dades, la identificació de les corbes de difusió, construcció de models intermedis i el procés d'inferència final. Alhora es destaquen els problemes relacionats amb la privacitat del sistema de recepta actual, i es proposa un esquema de signatura de grup per pal · liar els problemes de privacitat. Diffusion of Innovations in Health Care: Identifying Opinion Leaders and the Network of Influence Between Physicians Advisors Dr. Jordi Duch, Dr. Robert Rallo External Co-Advisors Dr. Xavier Guardiola Student Alexandre Vinyals Valdepeñas Itinerary MSISI-Security Keywords Clustering, Diffusion, Big Data, Knowledge Management, User Profiling Summary This thesis identifies of Opinion Leaders and the network of influence between them. This is possible due to medical prescription databases containing a detailed description of the diffusion processes occurring in health care organization. The thesis shows the detailed process, from the characterization of the database, identification of diffusion curves, construction of intermediate models and the final inference process. At the same time we highlight the privacy related problems of the current prescription system, and a group signature scheme is proposed to palliate those privacy issues. Difusión de las innovaciones en la atención sanitaria: Identificar líderes de opinión y la Red de Influencia Entre Médicos Asesores Dr. Jordi Duch, el Dr. Robert Rallo Cooperación Externa Dr. Xavier Guardiola Estudiante Alexandre Vinyals Valdepeñas Itinerario MSISI-Seguridad Palabras clave Clustering, Difusión , Big Data, Gestión del Conocimiento, User Profiling Resumen Esta tesis identifica de Líderes de Opinión y de la red de influencia entre ellos. Esto es posible gracias a las bases de datos de prescripción médica que contienen una descripción detallada de los procesos de difusión que ocurren en la organización de la atención sanitaria. La tesis muestra el proceso detallado, a partir de la caracterización de la base de datos, la identificación de las curvas de difusión, construcción de modelos intermedios y el proceso de inferencia final. Asimismo se destacan los problemas relacionados con la privacidad del sistema de receta actual, y se propone un esquema de firma de grupo para paliar los problemas de privacidad.
  Subject: Informàtica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Enginyeria Informàtica, Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents
  Title in original language: Diffusion of Innovations in Health Care: Identifying Opinion Leaders and the Network of Influence Between Physicians
  Creation date in repository: 2014-07-21
 • Keywords:

  Enginyeria informàtica
  Computer engineering
  Ingeniería informática
  Informàtica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar