Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Assessment of nickel nanofoam as a novel material to be used as a current collector for supercapacitors

 • Identification data

  Identifier: TFM:299
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM299
 • Authors:

  Soler Bertran, Jacob
 • Others:

  Keywords: Supercondensador, nanoesponja, col·lector Supercapacitor, nanofoam, collector Supercondensador, nanoesponja, colector
  Title in different languages: Avaluació de nanoesponges de níquel com a un nou material per a ser utilitzat en col·lectors de supercondensadors Assessment of nickel nanofoam as a novel material to be used as a current collector for supercapacitors Evaluación de nanoesponjas de níquel como nuevo material para ser utilizado como colector en supercondensadores
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2016-2017
  Student: Soler Bertran, Jacob
  Department: Enginyeria Química
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2017-12-09
  TFM credits: 24
  Project director: Fragoso Sierra, Alex
  Abstract: Porous current collectors offer a conductive network for a fast electron transport and a porous environment through which the electrolyte can wet the active material. In supercapacitors and other energy storage devices, this may be a great advantage over the commonly used metal foil current collectors. The objective of this work is to produce a supercapacitor electrode based on manganese dioxide supported onto a nickel nanofoam current collector without using insulating binders to fix the manganese dioxide on the current collector. Two approaches are attempted and compared to produce the manganese dioxide: electrodeposition and combustion synthesis. Els col·lectors de corrent porós ofereixen una xarxa conductora per a un transport ràpid d'electrons i un entorn porós a través del qual l'electròlit pot humitejar el material actiu. En els supercapacitors i altres dispositius d'emmagatzematge d'energia, això pot ser un gran avantatge sobre els col·lectors de corrent metàl·lic d'ús comú. L'objectiu d'aquest treball és produir un elèctrode de supercapacitor basat en diòxid de manganès recolzat en un col·lector de corrent de nanoescuma de níquel sense utilitzar aïllants per fixar el diòxid de manganès en el col·lector actual. S'intenten dos enfocaments i es comparen per produir el diòxid de manganès: electrodeposició i síntesi de combustió.
  Subject: Química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Title in original language: Assessment of nickel nanofoam as a novel material to be used as a current collector for supercapacitors
  Creation date in repository: 2018-03-21
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar