Treballs Fi de Màster> Infermeria

Coneixement del personal d'infermeria sobre el dolor del pacient pediàtric.

 • Identification data

  Identifier: TFM:305
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM305
 • Authors:

  Biscamps Rastrilla, Marta
 • Others:

  Keywords: dolor, infermeria, maneig pain, nursing, driving. dolor, enfermeria, manejo.
  Title in different languages: Coneixement del personal d'infermeria sobre el dolor del pacient pediàtric. Nurses knowledge about pediatric patient pain Conocimiento del personal de enfermería sobre el dolor del paciente pediátrico.
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Confidenciality: No
  Academic year: 2016-2017
  Student: Biscamps Rastrilla, Marta
  APS: No
  Department: Infermeria
  Work's public defense date: 2017-06-21
  Project director: Ramírez Montesinos, Rafael
  Abstract: El dolor en els nens és un problema de salut pública de gran importància mundial. Tot i que existeixen coneixements i medis per alleugerir-lo, és freqüent que el dolor dels nens no es reconegui, s’ignori o fins i tot, es negui. El dolor pediàtric ha estat un tema pràcticament absent en els programes de formació dels professionals d’infermeria, i l’existència de mites, creences errònies, i prejudicis socioculturals, no han permès elaborar un tractament adequat per minimitzar-lo. En les últimes dècades aquest problema adquireix rellevància en l’àmbit de la investigació. Objectiu: Proporcionar informació i avaluar els coneixements sobre el dolor pediàtric al personal d’infermeria de l’Hospital del Vendrell Mètode: Estudi quasi-experimental, analític i prospectiu amb metodologia quantitativa. S’utilitzarà un qüestionari per l’avaluació dels coneixements i actituds en el dolor pediàtric previ i posterior a una activitat formativa, consistent en dues sessions i l’elaboració d’un pòster amb les escales de valoració del dolor, tríptics i material didàctic. Aquest qüestionari es distribuirà entre el personal d’infermeria que decideixi participar en l’estudi. L’anàlisi de les dades obtingudes d’aquests qüestionaris seran codificades amb el programa informàtic SPSS Statistics 22.0. El pla d’anàlisis s’estructurarà en anàlisis univariant que descrigui les diferents variables, i un bivariant que analitzi l’associació entre dues variables d’estudi. Les variables qualitatives es compararan utilitzant el test Chi quadrat de Pearson, i per les variables quantitatives s’utilitzaran el test paramètric “t” de Student i anàlisis de la variància ( ANOVA) segons les seves categories. El grau de significació estadística serà de p < 0.05. Hipòtesi: Les mesures formatives, l’avaluació i tractament del dolor pediàtric milloren la qualitat assistencial i el grau de satisfacció del professional d’infermeria. Paraules clau: Pain and management, dolor and manejo, dolor and enfermería Pain in children is a public health problem of great importance for anyone to overlook. Although there are knowledge and ways to alleviate this pain, often the pain in children is not acknowledge, ignore or even deny. The paediatric pain has been a practically absent subject in the training program of all nursing professionals, and all the myths, misconceptions and sociocultural prejudices have not allowed to develop an appropriate treatment to minimise this pain. In recent decades this problem has become important in the field of investigation. Goal: Provide information and assess the knowledge about paediatric pain to nursing professionals at Hospital del Vendrell. Method: Experimental study, analytical and prospective using quantitative methodology. To evaluate the knowledge and the attitudes in paediatric pain we used a questionnaire before and after two sessions of training and preparing a poster with pain assessments scales, brochures and educational material. This questionnaire will be delivered to nurses who want to take part in the study. The data obtained from those questionnaires will be analysed with SPSS Statistics 22.0 software. The analysis will be divided in two parts, first a univariate analysis to describe the different variables and in second place a bivariate analysis with the aim of analysing the relationship or association between two studied variables. The qualitative variable will be compared using the Pearson’s Chi-square test and for the quantitative variable we will use “t” Student and analysis of variance (ANOVA) according to their categories. Used a degree of statistical significance p < 0,05. Hypothesis: educational measures, evaluation and treatment of paediatric pain will improve the quality of care and the level of satisfaction of professional nurses. El dolor en los niños es un problema de salud pública de gran importancia mundial. A pesar de que existen conocimientos y medios para disminuirlo, es frecuente que el dolor en los niños no se reconozca, se ignore o incluso, se niegue. El dolor pediátrico ha sido un tema prácticamente ausente en los programas de formación, y la existencia de mitos, creencias erróneas y prejuicios socioculturales, no han elaborado un tratamiento adecuado para minimizarlo. En las últimas décadas este problema adquiere relevancia en el ámbito de la investigación. Objetivo: Proporcionar información y evaluar los conocimientos sobre el dolor pediátrico del personal de enfermería del Hospital de Vendrell. Método: Estudio casi-experimental, analítico y prospectivo con metodología cuantitativa. Se utilizará un cuestionario para la evaluación de los conocimientos y actitudes en el dolor pediátrico previo y posterior a una actividad formativa, consistente en dos sesiones y la elaboración de un póster con las escalas de valoración del dolor, trípticos y material didáctico. Este cuestionario se distribuirá al personal de enfermería interesada en el estudio. El análisis de los datos obtenidos de dichos cuestionarios serán codificados con el programa informático SPSS Statistics 22.0. El plan de análisis se estructurará en análisis univariante que describa las diferentes variables, y un análisis bivariante que analice la asociación entre dos variables de estudio. Las variables cualitativas se compararán utilizando el test Chi cuadrado de Pearson, y en las variables cuantitativas se utilizarán el test paramétrico “t” de Student y análisis de la varianza (ANOVA) según sus categorías. El grado de significación estadística será p < 0.05. Hipótesis: Las medidas formativas, la evaluación y tratamiento del dolor pediátrico mejoran la calidad asistencial y el grado de satisfacción del profesional de enfermería.
  Subject: Dolor en els infants
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Investigació en Ciències de la Infermeria
  Title in original language: Coneixement del personal d'infermeria sobre el dolor del pacient pediàtric.
  Creation date in repository: 2018-05-14
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Dolor en els infants
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar