Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

El món a les nostres mans

 • Identification data

  Identifier: TFM:312
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM312
 • Authors:

  Castilla Angulo, Andrea
 • Others:

  Keywords: empremtes, mans, forense print, forensic, hands huellas, manos, forense
  Title in different languages: El món a les nostres mans The world in our hands El mundo en nuestras manos
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2017-2018
  Student: Castilla Angulo, Andrea
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Work's public defense date: 2018-06-26
  TFM credits: 18
  Project director: Romeu Figuerola, Antonio Ramón
  Abstract: RESUM TFM: EL MÓN A LES NOSTES MANS Les empremtes dactilars s’han reforçat en la nostra societat com un codi de barres que identifica a cadascun dels individus que formen part de l’espècie humana. És per aquest motiu que són la prova més valuosa pels investigadors i científics d’aquesta àrea. El present treball pretén endinsar-se, encara que sigui amb certa mesura, en el món de la investigació criminal. Més concretament, en l’àmbit de les empremtes dactilars i de com aquestes són una eina valuosa per la justícia penal. Certament, un estudi de les empremtes dactilars ens portarà a descobrir els diferents mètodes i sistemes que s’han utilitzat al llarg de la història per a la seva classificació, i a la detecció dels trets característics (minúcies) de cada empremta dactilar per a la posterior identificació. Però, per què són singulars i úniques les empremtes dactilars? Estan determinades en els nostres gens? Existeixen dues empremtes dactilars iguals? ABSTRACT TFM: THE WORLD IN OUR HANDS The fingerprints have been reinforced in our society as a bar code that identifies each one of the individuals that are part of the human species. That is why they are the most valuable test for researchers and scientists in this area. The present work intends to enter, albeit to a certain extent, in the world of criminal investigation. More specifically, in the field of fingerprints and how these are a valuable tool for criminal justice. Certainly, a study of fingerprints will lead us to discover the different methods and systems that have been used throughout history for their classification, and the detection of the characteristic features (minorities) of each fingerprint for the later identification But, why are fingerprints unique and unique? Are they determined in our genes? Are there two equal fingerprints? Are there two equal fingerprints? RESUMEN TFM: EL MUNDO EN NUESTRAS MANOS Las huellas dactilares se han reforzado en nuestra sociedad como un código de barras que identifica a cada uno de los individuos que forman parte de la especie humana. Es por este motivo que son la prueba más valiosa para los investigadores y científicos de esta área. El presente trabajo pretende adentrarse, aunque en cierta mesura, en el mundo de la investigación criminal. Más concretamente, en el ámbito de las huellas dactilares y de cómo éstas son una herramienta valiosa para la justicia penal. Ciertamente, un estudio de las huellas dactilares nos llevará a descubrir los distintos métodos y sistemas que se han utilizado a lo largo de la historia para su clasificación, y a la detección de los rasgos característicos (minucias) de cada huella dactilar para la posterior identificación. Pero ¿por qué son singulares e únicas las huellas dactilares? ¿Están determinadas en nuestros genes? ¿Existen dos huellas dactilares iguales?
  Subject: Química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Genètica, Física i Química Forense
  Title in original language: El món a les nostres mans
  Creation date in repository: 2018-09-25
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar