Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

Determinació de poliamines en orina mitjançant UHPLC-MS/MS

 • Identification data

  Identifier: TFM:315
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM315
 • Authors:

  Ribas López, Verónica
 • Others:

  Keywords: Determinación, poliaminas, orina Determination, polyamines, urine Determinació, poliamines, orina
  Title in different languages: Determinación de poliaminas en orina mediante UHPLC-MS/MS Determination of polyamines in urine by UHPLC-MS/MS Determinació de poliamines en orina mitjançant UHPLC-MS/MS
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2017-2018
  Work's codirector: Del Pino, Antoni Rius
  Student: Ribas López, Verónica
  Department: Química Analítica i Química Orgànica
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2018-06-26
  TFM credits: 18
  Project director: Aguilar Anguera,Carme
  Abstract: In the last years, it has been shown that polyamines are a potential candidate to act as cancer biomarkers. In this work a method has been developed by coupling ultra-high performance liquid chromatography with triple quadrupole mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) for the simultaneous determination of polyamines precursors, polyamines and polyamine catabolite in human urine. Polyamine precursors including ornithine, lysine and arginine; polyamines including agmatine, putrescine, cadaverine, 1,3-diaminopropane, spermidine, spermina, N-acetylputrescine, N1-acetylspermidine, N8-acetylspermidine, N-acetylspermine, N1,N8-diacetylspermidine and N1,N12-dialcetylspermine; polyamine catabolite including ϒ-aminobutyric acid had been determined. The samples have been pre-treated using different procedures to compare them and choose the most suitable. The first step consists of a precipitation of the polyamines by methanol and chloroform or percloric acid extraction, followed by derivatization with dansyl chloride. The last extraction has been carried out with solid phase extraction or liquid-liquid extraction with ethyl acetate and TFA. The procedure selected has been extraction with methanol and chloroform/ derivatization/ Liquid-Liquid due to its lower matrix effect and better recovery. Derived polyamines have been separated with a C18 column using a gradient program. The detection has been performed with the UHPLC-MS/MS system with electrospray ionitzation source in the positive ion (ESI+) and multiple reactions-monitoring mode (MRM). The calibration curve has been obtained for each polyamine with a determination coefficient greater than 0.993. The limits of quantitation for all analytes were within 0.04 and 6.86 ng/ml. The limits of quantitation for all analytes were within 4 amb 32000 ng/ml in urine. Finally, the intra-and inter-day CVs for all analyts were 5.23-21.66% and 0.78-18.24%, respectively. En els últims anys, s'ha demostrat que les poliamines són un candidat potencial per actuar com a biomarcadors de càncer. En aquest treball s'ha desenvolupat un mètode per acoblament de cromatografia líquida d'alt rendiment amb espectrometria de masses triple quadrupol (UHPLC-MS/MS) per a la determinació simultània de precursors de poliamines, poliamines i catabolits de poliamina en l'orina humana. Els precursors de la poliamina inclouen l'ornitina, la lisina i l'arginina; les poliamines incloent-hi l'agmatina, putrescina, cadaverina, 1,3-diaminopropana, espermina, N-acetilputrescina, N1-acetilspermidina, N1,N8-diacetilspermidina i N1,N12-dialcetilspermina; el catabolit de poliamina incloent-hi àcid Υ-aminobutíric s'havia determinat. Les mostres han estat pretractades utilitzant diferents procediments per comparar-les i triar el més adequat. El primer pas consisteix en una precipitació de les poliamines mitjançant l'extracció de metanol i cloroform o àcid percloric, seguit per la derivatització amb clorur de dansil. L'última extracció s'ha dut a terme amb extracció de fase sòlida o extracció líquid-líquid amb acetat d'etil i TFA. El procediment seleccionat ha estat l'extracció amb metanol i cloroform/ derivatització/ líquid-líquid a causa del seu efecte de matriu inferior i una millor recuperació. Les poliamines derivades s'han separat amb una columna C18 utilitzant un programa gradient. La detecció s'ha dut a terme amb el sistema UHPLC-MS/MS amb font d'ionització electroesprai en l'ió positiu (ESI+) i mode de seguiment de múltiples reaccions (MRM). La corba de calibratge s'ha obtingut per a cada poliamina amb un coeficient de determinació superior a 0,993. Els límits de quantitat per a tots els anàlits estaven a 0.04 i 6.86 ng/ml. Els límits de quantitat per a tots els anàlits estaven dins de 4 amb 32000 ng/ml en orina. Finalment, els CV intra i interdia per a tots els analistes eren 5,23-21.66% i 0,78-18,24%, respectivament.
  Subject: Química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Genètica, Física i Química Forense
  Title in original language: Determinació de poliamines en orina mitjançant UHPLC-MS/MS
  Creation date in repository: 2018-09-26
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar