Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Identificació biològica del parentiu (IBP)

 • Identification data

  Identifier: TFM:320
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM320
 • Authors:

  Mateus Porta, Judit
 • Others:

  Keywords: polimorfismes, STR, identeificació polymorphisms, STR, identification polimorfismos, STR, identificación
  Title in different languages: Identificació biològica del parentiu (IBP) Biological identification of kinship (BIK) Identificación biológica del parentesco (IBP)
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Confidenciality: No
  Academic year: 2017-2018
  Work's codirector: Sánchez-Diz, Paula
  Student: Mateus Porta, Judit
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Work's public defense date: 2018-09-04
  TFM credits: 18
  Project director: Terra Barbadora, Ximena
  Abstract: Es pot definir la genètica forense com l’aplicació de les tècniques de biologia molecular amb la finalitat d’identificar biològicament un individu d’acord amb el seu genoma. En molts casos no es té una mostra de referència de la persona a la qual es vol identificar provocant la necessitat de buscar relacions de parentiu amb altres individus (mostres indubitades). L’objectiu destacat d’aquest treball és mostrar l’aplicació dels diferents marcadors moleculars empleats en la genètica forense amb la intenció d’identificar un individu basant-se en el genotip dels seus parentius. Per tal de provar la relació entre les dues mostres, es requerirà un posterior estudi estadístic amb el propòsit de donar un resultat en base una probabilitat. Per mostrar tot el procediment d’anàlisi en un laboratori de genètica forense, aquest treball conté el mètode dut a terme en tres casos d’identificació a través del parentiu: (1) estudi de la paternitat, (2) estudi de memòria històrica i (3) estudi de la germandat, a partir de diferents matrius biològiques. En el cas de l’estudi de la paternitat s’utilitzen els STR autosòmics per tal de determinar la relació de filiació entre les mostres fill i dos presumptes pares, coneixent qui és la mare biològica. Per altra banda, en el projecte de memòria històrica el que es pretén és identificar unes restes òssies a partir de diferents familiars a través dels marcadors autosòmics i de cromosoma Y. Per últim, en l’assaig de germandat, en tractar-se de dues dones, es vol realitzar una identificació biològica a partir dels STR autosòmics i els polimorfismes de DNA mitocondrial, marcador de llinatge matern. Forensic genetics can be defined as the application of molecular biology techniques to identify an individual based on their genome. In many cases, there is no a reference sample of the person wanted to be identified, and in consequence, seeking kinship relationships with other individuals (conclusive samples) will be needed. The main objective of this project/research is to show the application of the different molecular markers used in forensic genetics to identify an individual based on the comparison with the genotype of their relatives. In order to prove the relationship between two samples, a statistical study will be required, giving a result based on probability. To show the entire analysis procedure carried out in a forensic genetics investigation, we show here three cases of individual identification by kinship analysis: (1) study of paternity, (2) historical memory investigation and (3) analysis of the sisterhood, from different biological sources. In the case of paternity study, autosomal STRs are used to determine the relationship between a child and two presumed parents, knowing who his mother is. On the other hand, in the historical memory project we aim to identify remains of missing war victims based on the comparison with different relatives through the autosomal markers and the Y chromosome. Finally, in the sisterhood analysis, since they are two women, it is intended to perform a biological identification from the autosomal STR and the polymorphisms of mitochondrial DNA, a marker of maternal lineage.
  Subject: Ciències de la salut
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Genètica, Física i Química Forense
  Title in original language: Identificació biològica del parentiu (IBP)
  Creation date in repository: 2018-09-27
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar