Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Short Tandem Repeats en la investigació biològica de la paternitat. Estudi d'un cas de paternitat per gestació subrogada

 • Identification data

  Identifier: TFM:324
 • Authors:

  Tell Sanchez, Marta
 • Others:

  Keywords: STR, prueba de paternidad, DNA no codificante, DNA repetitivo, supuesto padre, mutaciones, gestación subrogada STR, paternity test, non coding DNA, repetitive DNA, alleged pather, mutations, surrogate pregnancy STR, prova de paternitat, DNA no codificant, DNA repetitiu, presumpte pare, mutacions, gestació subrogada
  Title in different languages: Short Tandem Repeats en la investigación biologica de la paternitat. Estudio de un caso de paternidad por gestación subrogada Short Tandem Repeats in the investigation of biological paternity. Study of a case of paternity by surrogate pregnancy Short Tandem Repeats en la investigació biològica de la paternitat. Estudi d'un cas de paternitat per gestació subrogada
  Subject areas: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2017-2018
  Student: Tell Sanchez, Marta
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Work's public defense date: 2018-09-07
  TFM credits: 18
  Project director: Raúl Beltran
  Abstract: For the study of a paternity between an alleged father and his progenitor, the paternity testing it’s a very useful tool and widely recognized. To carry out this test, some specifically regions of the genome are analysed: STRs. These sequences are formed by a consensual sequence which is being repeated X times in the chromosome that is located. Furthermore, they belong to the no-coding DNA, traduced to a protein. The number of repetitions is very variable between individuals and it’s where the importance of the differentiation of individuals is. Studying a STR system, a genetic profile of all the involved individuals is going to be obtained (usually alleged father and sons or daughters) and then include or exclude this alleged father of a biological paternity with a statistical valuation. Per a l’estudi de paternitat, l’anàlisi de marcadors genètics s’ha convertit en una eina molt important i àmpliament reconeguda. Per a la realització d’aquesta prova, s’estudien diferents regions del genoma humà que posseeixen una elevada variabilitat entre la població: els STRs (Short Tandem Repeats). Aquestes seqüències tenen la característica que estan formades per una seqüència consens d’entre 2 a 5 parells de bases que es van repetint X vegades a traves del cromosoma on es localitzin. A més a més, són seqüències de DNA no codificant, és a dir, no codifiquen per a cap proteïna. Aquest nombre de repeticions és molt variable entre individus i és on recau la diferenciació d’aquests. A partir de l’estudi d’un conjunt de STRs s’obtindrà els perfils genètics dels individus involucrats en una prova de paternitat (normalment presumpte pare i els corresponents fills/es) i així poder excloure o incloure aquest presumpte pare a una paternitat biològica lligada a una valoració estadística.
  Subject: Bioquímica i biotecnologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Genètica, Física i Química Forense
  Title in original language: Short Tandem Repeats en la investigació biològica de la paternitat. Estudi d'un cas de paternitat per gestació subrogada
  Creation date in repository: 2018-09-27
 • Keywords:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar