Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Caracterización del magnesio en el desempeño organoléptico de una levadura vínica

 • Identification data

  Identifier: TFM:334
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM334
 • Authors:

  Irusta Ricart, Iñigo
 • Others:

  Keywords: Paper del magnesi, Fermentació, Llevats vínics Role of magnesium, Fermentation, Wine yeasts Papel del magnesio, Fermentación, Levaduras vínicas
  Title in different languages: Caracterització del magnesi en l'exercici organolèptic d'un llevat vínic Characterization of magnesium in the organoleptic performance of a wine yeast Caracterización del magnesio en el desempeño organoléptico de una levadura vínica
  Subject areas: Enologia Enology Enología
  Confidenciality: No
  Academic year: 2017-2018
  Work's codirector: Poblet, Montse
  Student: Irusta Ricart, Iñigo
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Work's public defense date: 2018-09-13
  TFM credits: 15
  Project director: Cordero Otero, Ricardo Román
  Abstract: Hi ha un debat no resolt sobre el paper del magnesi com a regulador de les funcions biològiques en el metabolisme dels llevats, en oposició al paper ben conegut del calci. Les troballes realitzades fins ara assignen un paper cada vegada més complex i important al magnesi ja que la seva disponibilitat en el cultiu cel·lular i els medis de fermentació pot influir en el creixement i el metabolisme de les cèl·lules. Revisat diversos assajos de fermentació amb diferents llevats vínics per, quantificar i destacar els importants rols exercits pel magnesi i el seu antagonisme amb el calci. En aquest treball posem en evidència que l'efecte del magnesi és cep dependent, actuant en la cinètica fermentativa i en la producció de metabòlits cel·lulars. Participant d'aquesta manera en un nou punt de vista biotecnològic dels llevats vínics. Paraules clau: Paper del magnesi, Fermentació, Creixement, Metabòlits, Llevats víniques. There is an unresolved debate about the role of magnesium as a regulator of biological functions in the metabolism of yeast, as opposed to the well-known role of calcium. The findings so far assign an increasingly complex and important role to magnesium since its availability in cell culture and fermentation media can influence the growth and metabolism of cells. The reviewed several trials of fermentation with different wine yeasts highlights the important roles played by magnesium and its antagonism with calcium. In this work, we show that the effect of magnesium is dependent strain, acting on the fermentative kinetics and in the production of cellular metabolites. Participating in this way, in a new biotechnological point of view of wine yeasts. Keywords: Role of magnesium, Fermentation, Growth, Metabolites, Wine yeasts. Existe un debate no resuelto sobre el papel del magnesio como regulador de las funciones biológicas en el metabolismo de las levaduras, en oposición al papel bien conocido del calcio. Los hallazgos realizados hasta ahora asignan un papel cada vez más complejo e importante al magnesio ya que su disponibilidad en el cultivo celular y los medios de fermentación puede influir en el crecimiento y el metabolismo de las células. Revisado varios ensayos de fermentación con diferentes levaduras vínicas para, cuantificar y destacar los importantes roles desempeñados por el magnesio y su antagonismo con el calcio. En este trabajo ponemos en evidencia que el efecto del magnesio es cepa dependiente, actuando en la cinética fermentativa y en la producción de metabolitos celulares. Participando de esta manera en un nuevo punto de vista biotecnológico de las levaduras vínicas. Palabras clave: Papel del magnesio, Fermentación, Crecimiento, Metabolitos, Levaduras vínicas.
  Subject: Enologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Begudes Fermentades
  Title in original language: Caracterización del magnesio en el desempeño organoléptico de una levadura vínica
  Creation date in repository: 2018-10-26
 • Keywords:

  Enologia
  Enology
  Enología
  Enologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar