Treballs Fi de Màster> Filologies Romàniques

El español en el sistema de enseñanza rumano. Análisis de manuales publicados en Rumanía.

 • Identification data

  Identifier: TFM:343
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM343
 • Authors:

  Turcanu, Diana
 • Others:

  Keywords: Procés d'ensenyament-aprenentatge, Programa Escolar, anàlisi de manuals. Teaching and learning process, school curriculum, textbooks analyse. Proceso de enseñanza-aprendizaje, Programa Escolar, análisis de manuales.
  Title in different languages: L'espanyol en el sistema d'ensenyament romanès. Anàlisi de manuals publicats a Romania. Spanish language in the Romanian educational system. Analyse of a textbooks published i El español en el sistema de enseñanza rumano. Análisis de manuales publicados en Rumanía.
  Subject areas: Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2015-2016
  Student: Turcanu, Diana
  Department: Filologies Romàniques
  TFM credits: 12
  Work's public defense date: 2016-09-13
  Project director: Madrona Cao, Alicia
  Abstract: L’objectiu d’aquest treball és realitzar l’anàlisi dels continguts de tres manuals d’espanyol publicats a Romania. Primer, revisem una sèrie d’estudis que aborden el tema de l’anàlisi de manuals escolars. Posteriorment, descrivim el sistema romanès d’ensenyament: el marc institucional, el disseny curricular i el panorama actual de la disciplina de la llengua española en el context educatiu romanès. A continuació, analitzem els manuals a partir d’unes plantilles i decidim fins a quin punt s’adapten a les recomanacions del Programa Escolar. Finalment, després de la interpretació de les dades obtingudes de l’anàlisi, proposem un seguit d’activitats per al desenvolupament de la comprensió auditiva, destresa que no es treballa en absolut en cap dels manuals analitzats. The main objective of this work is to analyse the content of three Spanish textbooks published in Romania. To begin with, I took use of what was written in several works about methods and criteria on how to analyse textbooks. Afterwards, I outlined the Romanian educational systems’ structure: educational nominatives, curricular structure and an overview study about the position of Spanish language in our educational system. The next point is to set a pattern that would achieve the Minister of Education approval and compare each schoolbook with it. In the finale phase, I analysed the data I have obtained and came up with a series of activities in order to emphasis the lack of materials about listening and comprehension of the language, as non of the manuals above concentrated upon it. El objetivo de este trabajo es realizar el análisis de los contenidos de tres manuales de español publicados en Rumanía. Primero, revisamos una serie de estudios que abordan el tema del análisis de manuales escolares. Posteriormente, describimos el sistema rumano de enseñanza: el marco institucional, el diseño curricular y el panorama actual de la disciplina de lengua española en el contexto educativo rumano. A continuación, analizamos los manuales a partir de unas plantillas y decidimos hasta qué punto se adaptan a las recomendaciones del Programa Escolar. Finalmente, tras la interpretación de los datos obtenidos del análisis, proponemos una serie de actividades para el desarrollo de la comprensión auditiva, destreza que no se trabaja en absoluto en ninguno de los manuales analizados.
  Subject: Dades. Transmissió
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Ensenyament de Llengües - Espanyol com a Llengua Estrangera
  Title in original language: El español en el sistema de enseñanza rumano. Análisis de manuales publicados en Rumanía.
  Creation date in repository: 2019-01-23
 • Keywords:

  Filologia
  Dades. Transmissió
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar