Treballs Fi de Màster> Filologies Romàniques

Propuesta de desarrollo de las competencias intercultural y pragmática en las asignaturas de Prácticas del Lenguaje y Lengua y Literatura para combatir la discriminación en las aulas y fomentar la integración entre los alumnos

 • Identification data

  Identifier: TFM:350
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM350
 • Authors:

  Rodríguez Loredo, Alicia
 • Others:

  Keywords: escuela secundaria; migraciones; español como segunda lengua; variantes lingüísticas; contacto lingüístico; lenguas aborígenes; lenguas de inmigración; interculturalidad high school; migration; Spanish as a second language; linguistic variants; language contact; Aboriginal languages; immigration languages; multiculturalism escola secundària; migracions; espanyol com a segona llengua; variants lingüístiques; contacte lingüístic; llengües aborígens; llengües d'immigració; interculturalitat
  Title in different languages: Proposta de desenvolupament de les competències intercultural i pragmàtica a les assignatures de Pràctiques del Llenguatge i Llengua i Literatura per a combatre la discriminació a les aules i fomentar la integració entre els alumnes A proposal to develop the intercultural and pragmatic competences in the 'Prácticas del Lenguaje' and 'Lengua y Literatura' subjects, to fight aigainst discrimination and promote integration between students Propuesta de desarrollo de las competencias intercultural y pragmática en las asignaturas de Prácticas del Lenguaje y Lengua y Literatura para combatir la discriminación en las aulas y fomentar la integración entre los alumnos
  Subject areas: Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2015-2016
  Student: Rodríguez Loredo, Alicia
  Department: Filologies Romàniques
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2016-06-28
  TFM credits: 12
  Project director: Gibert Escofet, Isabel
  Abstract: En l'actualitat la Ciutat de Buenos Aires i voltants es presenta com un espai de confluència lingüística i cultural, resultat de nombroses migracions internes i externes. En aquest treball presento les implicacions que aquest fet té en l'ensenyament d'espanyol a les escoles secundàries de la zona i postulo que l'aprenentatge dels alumnes podria millorar si s'inclogués el desenvolupament de les competències intercultural i pragmàtica com a objectius generals en els dissenys curriculars de les assignatures Prácticas del Lenguaje i Lengua y Literatura. Així mateix, ofereixo un conjunt d'orientacions didàctiques per afavorir el desenvolupament de les dues competències, que permetria fomentar la integració dels alumnes i combatre la discriminació social i lingüística exercida a les aules. En un nivell més ambiciós, aquestes aportacions suposen una reconceptualització de la classe de llengua com un espai democràtic, on es valoren totes les cultures i les seves llengües o variants, s'enforteix el bilingüisme i s'ofereixen eines per a un domini de la llengua eficaç, que permeti als alumnes participar de la societat i sentir-se valorats, tots per igual en la diferència. Nowadays, Buenos Aires city and its sorroundings is a zone of linguistic and cultural confluence, as a result of numerous migrations movements. In this paper I present the implications that this phenomenon has for Spanish teaching in high school, and postulate that the apprenticeship could be improved if the development of intercultural and pragmatic competences becomes a general objective in the Prácticas del Lenguaje and Lengua y Literatura designs. I also offer a set of educational orientations to promote the development of both competences, which I think would encourage integration of pupils and combat social and linguistic discrimination among students in school. On a more ambitious level, these contributions represent a reconceptualization of the Spanish class as a democratic space where all cultures and languages –as well as its variants– are valued, bilingualism is strengthened and tools are provided towards language proficiency. At the same time, this will allow students to participate in the society and to feel equally valued, beyond cultural differences. En la actualidad la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se presenta como un espacio de confluencia lingüística y cultural, resultado de numerosas migraciones internas y externas. En el presente trabajo presento las implicancias que este hecho tiene en la enseñanza de español en las escuelas secundarias de la zona y postulo que el aprendizaje de los alumnos podría mejorar si se incluyera el desarrollo de las competencias intercultural y pragmática como objetivos generales en los diseños curriculares de las asignaturas Prácticas del Lenguaje y Lengua y Literatura. Asimismo, ofrezco un conjunto de orientaciones didácticas para favorecer el desarrollo de ambas competencias, que permitiría fomentar la integración de los alumnos y combatir la discriminación social y lingüística ejercida en las aulas. En un nivel más ambicioso, estos aportes suponen una reconceptualización de la clase de lengua como un espacio democrático, donde se valoran todas las culturas y sus lenguas o variantes, se fortalece el bilingüismo y se ofrecen herramientas para un dominio de la lengua eficaz, que permita a los alumnos participar de la sociedad y sentirse valorados, todos por igual en la diferencia.
  Subject: Dades. Transmissió
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Ensenyament de Llengües - Espanyol com a Llengua Estrangera
  Title in original language: Propuesta de desarrollo de las competencias intercultural y pragmática en las asignaturas de Prácticas del Lenguaje y Lengua y Literatura para combatir la discriminación en las aulas y fomentar la integración entre los alumnos
  Creation date in repository: 2019-01-23
 • Keywords:

  Filologia
  Dades. Transmissió
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar