Treballs Fi de Màster> Infermeria

Enfermería y Coaching: impacto sobre la Calidad de vida en personas con Miastenia gravis

 • Identification data

  Identifier: TFM:371
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM371
 • Authors:

  Larrosa Domínguez, Mireia
 • Others:

  Keywords: Miastènia greu, qualitat de vida relacionada amb la salut, factors de risc, coaching en salut, habilitats de comunicació Myasthenia gravis, quality of life related to health, risk factors, health coaching, communication skills Miastenia gravis, calidad de vida relacionada con la salud, factores de riesgo, coaching en salud, habilidades de comunicación
  Title in different languages: Enfermería y Coaching: impacto sobre la Calidad de vida en personas con Miastenia gravis Infermeria i Coaching: impacte sobre la qualitat de vida a persones amb Miastènia greu Nursing and Coaching: impact on Quality of life in people with Myasthenia gravis Enfermería y Coaching: impacto sobre la Calidad de vida en personas con Miastenia gravis
  Confidenciality: No
  Academic year: 2017-2018
  Student: Larrosa Domínguez, Mireia
  Department: Infermeria
  Work's public defense date: 2018-09-05
  TFM credits: 11
  Project director: Reverté Villarroya, Silvia
  Abstract: Introducció. La Miastènia gravis és una malaltia crònica amb afectació neuromuscular caracteritzada per una transmissió defectuosa dels impulsos nerviosos cap als músculs, per la qual cosa influeix en gran mesura en la qualitat de vida. Objectiu. Avaluar l'impacte d'una intervenció d'infermeria basada en coaching sobre els aspectes emocionals, els factors de risc i la qualitat de vida relacionada en salut en pacients diagnosticats de Miastènia gravis. Metodologia. Es realitzarà un assaig clínic aleatoritzat no cec en el qual s'inclouran els pacients diagnosticats de Miastènia gravis residents a Catalunya, Espanya, diagnosticats de MG almenys ≥ 6 mesos de durada, atesos a les unitats de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron i Hospital Universitari de Bellvitge de Barcelona, i a la unitat de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona. S'inclouran 18 pacients en cada grup, en el grup intervenció es realitzarà educació sanitària aplicant la tècnica coaching emprant les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i el grup control rebrà la pràctica clínica habitual. La comparació dels resultats obtinguts en ambdós grups, permetrà avaluar l'efectivitat de la intervenció realitzada a partir dels qüestionaris administrats a l'inici, als 3 i als 6 mesos. Les dades sociodemogràfiques i clíniques es recolliran a partir d'un qüestionari ad-hoc i els aspectes emocionals es valoraran mitjançant els qüestionaris Inventari d'Ansietat de Beck i Inventari per a la Depressió de Beck-II. Els factors de risc es mesuraran mitjançant l'Escala Modificada d'Impacte de Fatiga i l'Escala Nottingham, a més la qualitat de vida es valorarà amb el qüestionari EQ-5D i la seva escala analògica. També es valorarà l'adherència al tractament farmacològic mitjançant el qüestionari de Morisky-Green. Es realitzarà una anàlisi descriptiva i bivariada utilitzant les proves de chi-quadrat, T de student i correlacions segons les dades obtingudes. Es farà servir el paquet estadístic SPSS versió 25. Introduction. Myasthenia gravis is a chronic disease with neuromuscular involvement characterized by a defective transmission of nerve impulses to the muscles, which greatly influences quality of life. Objective. To assess the impact of a coaching-based nursing intervention on the emotional aspects, risk factors and quality of life related to health in patients diagnosed with Myasthenia gravis. Methodology. A non-blinded randomized clinical trial will be conducted in which patients diagnosed with Myasthenia gravis residing in Catalonia, Spain, diagnosed with MG at least ≥ 6 months of duration, will be included in the units of the Vall d'Hebron University Hospital and Bellvitge University Hospital of Barcelona, and in the unit of the Joan XXIII University Hospital of Tarragona. 18 patients will be included in each group, but the health education will be carried out in the intervention group applying the coaching technique and using the Information and Communication Technologies, and the control group will receive the usual practice. The comparison of the pre-test and post-test results obtained in both groups will allow for an evaluation of the effectiveness of the intervention, made from the questionnaires administered at the beginning, and after 3 and 6 months. The sociodemographic and clinical data will be collected from an ad-hoc questionnaire and the emotional aspects will be assessed through the questionnaires Beck Anxiety Inventory and Beck-II Depression Inventory. The risk factors will be measured using the Modified Fatigue Impact Scale and the Nottingham Scale, and the quality of life will be assessed with the EQ-5D questionnaire and its analog scale. Adherence to pharmacological treatment will also be assessed through the Morisky-Green questionnaire. A descriptive and bivariate analysis will be carried out using chi-square, student T and correlations according to the obtained data. The statistical package SPSS version 25. Introducción. La Miastenia gravis es una enfermedad crónica caracterizada por una transmisión defectuosa de los impulsos nerviosos hacia los músculos, por lo que influye en gran medida en la calidad de vida. Objetivo. Evaluar el impacto de una intervención de enfermería basada en coaching sobre los aspectos emocionales, los factores de riesgo y la calidad de vida relacionada en salud en pacientes diagnosticados de Miastenia gravis. Metodología. Se realizará un ensayo clínico aleatorizado no ciego en el que se incluirán los pacientes diagnosticados de MG residentes en Cataluña, España, diagnosticados de MG al menos ≥ 6 meses de duración, atendidos en las unidades del Hospital Universitario Vall d’Hebron y Hospital Universitario Bellvitge de Barcelona, y en el Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona. Se incluirán 18 pacientes en cada grupo, el grupo intervención recibirá educación sanitaria aplicando la técnica coaching empleando las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el grupo control recibirá la práctica clínica habitual. La comparación de los resultados obtenidos en ambos grupos, permitirá evaluar la efectividad de la intervención realizada a partir de los cuestionarios administrados al inicio, a los 3 y a los 6 meses. Los datos sociodemográficos y clínicos se recogerán a partir de un cuestionario ad-hoc y los aspectos emocionales se valorarán mediante los cuestionarios Inventario de Ansiedad de Beck e Inventario para la Depresión de Beck-II. Los factores de riesgo se medirán mediante la Escala Modificada de Impacto de Fatiga y la Escala Nottingham, además la calidad de vida se valorará con el cuestionario EQ-5D y su escala analógica. También se valorará la adherencia al tratamiento farmacológico mediante el cuestionario de Morisky-Green. Se realizará un análisis descriptivo y bivariado utilizando las pruebas de chi-cuadrado, T de student y correlaciones según los datos obtenidos. Se empleará el paquete estadístico SPSS versión 25.
  Subject: Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Investigació en Ciències de la Infermeria
  Title in original language: Enfermería y Coaching: impacto sobre la Calidad de vida en personas con Miastenia gravis
  Creation date in repository: 2019-03-04
 • Keywords:

  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar