Treballs Fi de Màster> Pedagogia

Transmèdia a l'aula universitària: recomanacions d'ús de les xarxes socials per la realització d'una experiència pel desenvolupament de la competència digital amb estudiants d'educació

 • Identification data

  Identifier: TFM:373
 • Authors:

  Sánchez Caballé, Anna
 • Others:

  Keywords: Competència Digital, Transmèdia i Xarxes Socials  Digital Competence, Transmedia & Social Networks.  Competencia Digital,Transmedia y Redes Sociales 
  Title in different languages: Transmedia en el aula universitaria: recomendaciones de uso de las redes sociales para la realización de una experiencia para el desarrollo de la competencia digital con estudiantes de educación Transmedia at university: suggested use of the social networks for the development of digital competence Transmèdia a l'aula universitària: recomanacions d'ús de les xarxes socials per la realització d'una experiència pel desenvolupament de la competència digital amb estudiants d'educació
  Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidenciality: No
  Academic year: 2016-2017
  Work's codirector: Esteve Mon, Francesc Marc
  Student: Sánchez Caballé, Anna
  Department: Pedagogia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2017-06
  TFM credits: 15
  Project director: Gisbert Cervera, Mercè
  Abstract: L'evolució social i educativa que planteja la Societat de la Informació i el Coneixement suposa canvis en la concepció curricular i l'aprenentatge implicant que els joves que creixin en aquest context requereixin de noves habilitats pel mercat laboral. Algunes d'aquestes fan referència a l'ús de les tecnologies, necessàries per a la participació en la societat del segle XXI. Per aquesta raó es requereix d'una formació relacionada amb les habilitats digitals que integri d'estratègies com les xarxes socials i la narrativa transmèdia. Aquesta recerca extreu unes recomanacions d'ús de les xarxes socials per la realització d'una experiència formativa transmèdia pel desenvolupament de la denominada competència digital a l'aula universitària amb estudiants d'educació. Per fer-ho, el present Treball Final de Màster, planteja una investigació amb Desgin Based-Research (DBR) d'una durada d'uns tres anys i se centra en la primera fase convertint-la en un estudi de cas on es fa una anàlisi de la literatura i del context de dues assignatures de grau que treballen les xarxes socials a l'aula universitària. Les eines i tècniques de recollida emprades en l'estudi de cas corresponen a: (1) una revisió sistemàtica dels darrers cinc anys de la literatura de les bases de dades ISI Web of Science (WoS) i SCOPUS ; (2) un qüestionari que ha recollit la percepció dels estudiants vers dues experiències formatives (n=52); (3) dos focus groups amb els mateixos estudiants amb els quals es va recollir la informació dels qüestionaris; i (4) l'anàlisi de les xarxes socials emprades a les assignatures, és a dir, Facebook i Twitter. Segons els resultats la majoria d'estudis realitzats en aquests darrers cinc anys són de tipus experimental i evidencien la mancança formativa en referència a les habilitats digitals dels joves, fet que es pot observar amb els resultats dels qüestionaris i els focus groups, on els estudiants demostren un alt grau de motivació per l'ús de les xarxes socials a l'aula però encara en tenen un cert grau de desconfiança i presenten carències relacionades amb la competència digital i el transmèdia. Aquestes habilitats també depenen de la xarxa social emprada, ja que, els alumnes que han utilitzat Facebook han fet aportacions més relacionades amb la curació de contingut i els que han emprat Twitter s'han centrat més amb la creació de contingut. Finalment, per tancar aquesta primera fase del DBR s'han extret unes recomanacions per professors i estudiants relacionades amb l'ús de les xarxes socials en experiències formatives transmèdia pel desenvolupament de la competència digital. The social and educational development in the Information and knowledge Society involves changes in the curriculum and the learning conception. Young people who grow up in this context requires of new skills for the labour market. Some of these are referred to the use of technologies, which are necessary for the participation in the 21st century society. For this reason is required a training related to digital skills which integrates strategies such as social networks and transmedia narrative. Based on this, the present research extracts a guideline for the use of social networks in the performance of transmedia training experiences for the digital competence development in the university classroom with education students. This Master’s Dissertation presents a Design Based-Research (DBR) research project lasted three years and focuses on the first phase, turning it into a case study where an analysis of literature and the context of two university educational experiences is done. The data is collected by: (1) a systematic review of the last five years of the ISI Web of Science (WoS) and SCOPUS; (2) a questionnaire that has collected the students' perception of two formative experiences (n = 52); (3) two focus groups with the same students; and (4) the analysis of the social networks used in both educational experiences, Facebook and Twitter. According to the results, most of the studies carried out in the last five years are experimental and show the lack of training in reference to digital abilities of the young people, which can be observed with the results of the questionnaires and the focus groups, where the Students demonstrate a high level of motivation with the use of social networks in the classroom but still mistrust and present training weaknesses related to transmedia and digital competence. These skills also depend on the social network used, the students who used Facebook contribute with more curated content whereas those who used Twitter focused their publications in the content creation. Finally, to close this first phase of the DBR, a list of recommendations for teachers and students related to the use of social networks in transmedia training experiences for the development of digital competence have been extracted. La evolución social y educativa que plantea la Sociedad de la Información y el Conocimiento supone cambios en la concepción curricular y el aprendizaje implicando que los jóvenes que crezcan en este contexto requieran de nuevas habilidades para el mercado laboral. Algunas de estas se refieren al uso de las tecnologías, necesarias para la participación en la sociedad del siglo XXI. Por esta razón se requiere de una formación relacionada con las habilidades digitales que integre de estrategias como las redes sociales y la narrativa transmedia. Partiendo de ahí, esta investigación extrae unas directrices de uso de las redes sociales para la realización de una experiencia formativa transmedia para el desarrollo de la denominada competencia digital en el aula universitaria con estudiantes de educación. Para ello, el presente Trabajo Final de Master, plantea una investigación con Design Based-Research (DBR) de una duración de unos tres años y, se centra en la primera fase, convirtiéndola en un estudio de caso donde se hace un análisis de la literatura y del contexto de dos asignaturas de grado que trabajan las redes sociales en el aula universitaria. Las herramientas y técnicas de recogida utilizadas en el estudio de caso corresponden a: (1) una revisión sistemática de los últimos cinco años de la literatura de las bases de datos ISI Web of Science (WoS) y SCOPUS; (2) un cuestionario que ha recogido la percepción de los estudiantes hacia dos experiencias formativas (n = 52); (3) dos focus groups con los mismos estudiantes con los que se recogió la información de los cuestionarios; y (4) el análisis de las redes sociales utilizadas en las asignaturas, es decir, Facebook y Twitter. Según los resultados la mayoría de estudios realizados en los últimos cinco años son de tipo experimental y evidencian la carencia formativa en referencia a las habilidades digitales de los jóvenes, lo que se puede observar con los resultados de los cuestionarios y los focus groups, donde los estudiantes demuestran un alto grado de motivación en referencia al uso de las redes sociales en el aula pero todavía tienen un cierto grado de desconfianza y presentan carencias relacionadas con la competencia digital y el transmedia. Estas habilidades también dependen de la red social empleada, ya que, los alumnos que han utilizado Facebook han hecho aportaciones más relacionadas con la curación de contenido y los que han empleado Twitter se han centrado más con la creación de contenido. Finalmente, para cerrar esta primera fase del DBR se han extraído unas recomendaciones para profesores y estudiantes relacionadas con el uso de las redes sociales en experiencias formativas transmedia para el desarrollo de la competencia digital.
  Subject: Ciències de l'educació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Tecnologia Educativa - e-Learning i Gestió del Coneixement
  Title in original language: Transmèdia a l'aula universitària: recomanacions d'ús de les xarxes socials per la realització d'una experiència pel desenvolupament de la competència digital amb estudiants d'educació
  Creation date in repository: 2019-03-06
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar