Treballs Fi de Màster> Arqueologia Clàssica

Los soportes hermaicos en Hispania

 • Identification data

  Identifier: TFM:389
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM389
 • Authors:

  Galán Palomares, Laura
 • Others:

  Keywords: Herma, Hispania, soporte. Herm, Hispania, support. Herma, Hispània, suport.
  Title in different languages: Los soportes hermaicos en Hispania The hermaic supports in Hispania Els suports hermaics a Hispània
  Subject areas: Història
  Confidenciality: No
  Academic year: 2017-2018
  Work's codirector: Soler Huertas, Begoña
  Student: Galán Palomares, Laura
  Department: Història i Història de lArt
  Work's public defense date: 2018-06-15
  TFM credits: 12
  Project director: Gorostidi Pi, Diana
  Abstract: El siguiente trabajo aborda el estudio de los soportes hermaicos de Hispania con la intención de ver hasta qué punto podo extenderse este modelo epigráfico-escultórico, profundizando en sus aspectos de producción con el interés de identificar los talleres donde fueron creados. Para tal propósito se ha llevado a cabo un estudio de su funcionalidad, formas, materiales e inscripciones, acompañado de un catálogo, que recoge todos los soportes para bustos decorativos de Hispania, que permite la comparación entre los diversos ejemplares. El objetivo final es poder reconocer el marco geográfico en el que se erigieron y la funcionalidad asumida por este género de soporte escultórico. The following work deals with the study of the hermaic supports from Hispania with the intention of seeing to what extent this epigraphic-sculptural model could be extended, profounding in its production aspects with the interest of identifying the workshops where they were created. For this purpose, a study of its functionality, forms, materials and inscriptions has been carried out, accompanied by a catalog, which includes all the supports for decorative busts of Hispania, which allows the comparison between the different specimens. The final goal is to recognize the geographical frame in which they were erected and the functionality assumed by this kind of sculptural support. El següent treball aborda l'estudi dels suports hermàics d'Hispània amb la intenció de veure fins a quin punt es pot ampliar aquest model epigràfic-escultòric, aprofundint en els seus aspectes de producció amb l'interès d'identificar els tallers on es van crear. A aquest efecte, s'ha realitzat un estudi de la seva funcionalitat, formes, materials i inscripcions, acompanyat d'un catàleg, que inclou tots els suports per a busts decoratius d'Hispània, que permet la comparació entre els diferents models. L'objectiu final és reconèixer el marc geogràfic en què es van erigir i la funcionalitat que suposa aquest tipus de suport escultòric.
  Subject: Edificis. Instal·lacions
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Arqueologia Clàssica
  Title in original language: Los soportes hermaicos en Hispania
  Creation date in repository: 2019-06-03
 • Keywords:

  Història
  Edificis. Instal·lacions
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar