Treballs Fi de Màster> Filologies Romàniques

Propuesta de portfolio de actividades para la integración de la cultura y las TIC en la clase de ELE

 • Identification data

  Identifier: TFM:419
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM419
 • Authors:

  Serres Garcia, Albert
 • Others:

  Keywords: Cultura, TIC, español como lengua extranjera (ELE) Culture, TIC, Spanish as a foreign language (ELE) Cultura, TIC, espanyol com a llengua estrangera (ELE)
  Title in different languages: Propuesta de portfolio de actividades para la integración de la cultura y las TIC en la clase de ELE Proposal of a portfolio of activities for the integration of culture and TIC in the ELE class Proposta de portfoli d'activitats per a la integració de la cultura i les TIC a la classe d'ELE
  Subject areas: Ciències de l'educació
  Confidenciality: No
  Academic year: 2018-2019
  Student: Serres Garcia, Albert
  Department: Filologies Romàniques
  Work's public defense date: 2019-06-21
  TFM credits: 6
  Project director: Moreno Villanueva, José Antonio
  Abstract: El present treball reivindica la importància d'incloure la cultura i les TIC a les classes d'espanyol com a llengua estrangera (ELE), continguts i recursos útils perquè els estudiants puguin desenvolupar les competències i destreses necessàries per a comunicar-se de manera efectiva en la llengua meta. Aquesta reivindicació s'ha materialitzat en un portfoli d'activitats dissenyat en el marc de l'enfocament comunicatiu per projectes, una proposta didàctica que promou l'ús significatiu dels recursos TIC i focalitza els seus objectius d'aprenentatge en la cultura. The present work claims the importance of including culture and ICT in Spanish as foreign language (ELE) classes, contents and useful resources so the students can develop the necessary competencies and skills in order to communicate effectively in the target language. This claim has materialized in a portfolio of activities designed within the framework of the communicative aproach for projects, a didactic proposal that promotes the significant useof ICT resources and focuses its learning objectives on culture. El present treball reivindica la importància d'incloure la cultura i les TIC a les classes d'espanyol com a llengua estrangera (ELE), continguts i recursos útils perquè els estudiants puguin desenvolupar les competències i destreses necessàries per a comunicar-se de manera efectiva en la llengua meta. Aquesta reivindicació s'ha materialitzat en un portfoli d'activitats dissenyat en el marc de l'enfocament comunicatiu per projectes, una proposta didàctica que promou l'ús significatiu dels recursos TIC i focalitza els seus objectius d'aprenentatge en la cultura.
  Subject: Dades. Transmissió
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Ensenyament de Llengües - Espanyol com a Llengua Estrangera
  Title in original language: Propuesta de portfolio de actividades para la integración de la cultura y las TIC en la clase de ELE
  Creation date in repository: 2019-10-14
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Dades. Transmissió
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar