Treballs Fi de Màster> Gestió d'Empreses

Reducing seasonality in Costa Daurada through emissor market development. Caste Study: Scandinavian tourists.

 • Identification data

  Identifier: TFM:463
 • Authors:

  Holma, Mia
 • Others:

  Keywords: seasonality, emissor market, Costa Daurada desestacionalización, mercado emisor, Costa Daurada
  Title in different languages: Reducing seasonality in Costa Daurada through emissor market development. Caste Study: Scandinavian tourists.
  Subject areas: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Confidenciality: No
  Academic year: 2018-2019
  Student: Holma, Mia
  Department: Gestió d'Empreses
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2019-09-12
  TFM credits: 12
  Project director: Cavalli, Giovanni
  Abstract: Reducing seasonality and decentralisation of tourist flows are among the key challenges of tourist destination management today. This study provides an overview of the current theoretical understanding of seasonality in literature. Factors causing seasonality are discussed, as well as the dualistic model, which explains how the motivation of the tourist affects the time of travel. The goal of this study is to investigate how seasonality can be reduced by developing a specific emissor target market. The case study provides a deeper look on reducing seasonality in Costa Daurada through the development of incoming tourism from Nordic countries. The objective is to show why Nordic market is especially interesting for reducing seasonality, due to factors such as income level, holiday calendar and weather conditions. Also, a concrete action plan is provided for building up the emissor market not just increasing the number of tourists but with the objective of reducing seasonality. In order to increase the number of Nordic tourists, it is crucial to make a portfolio of interesting tourist products for chosen segments in the emissor market, and to promote the destination – especially through products and experiences. A market specific strategy for increasing awareness should be carefully planned. Scandinavian tourists need services in English. They look for authentic experiences. Scandinavians also want more luxury on the holidays than in the past. On the offer side, the local hotels and other services should evaluate their opening calendar. Public transport should be improved. If reducing seasonality is a top priority for Costa Daurada, it may become essential to reconsider the current brand image of a family destination. Possibly, more focus should be given to different markets, products and segments that further reduce seasonality. We can see that a strategy, research, and specific actions can help to reach this objective. Investments are needed, and it is important to evaluate carefully, if reducing seasonality is a desirable goal for all stakeholders in the destination. Key words are co-operation, communication and contacts. La reducció de l'estacionalitat i la descentralització dels fluxos turístics es troben entre els reptes clau de la gestió de les destinacions turístiques actuals. Aquest estudi proporciona una visió general de l'actual comprensió teòrica de l'estacionalitat en la literatura. Es discuteixen els factors que causen estacionalitat, així com el model dualista, que explica com la motivació del turista afecta el temps de viatge. L'objectiu d'aquest estudi és investigar com es pot reduir l'estacionalitat mitjançant el desenvolupament d'un mercat específic d'objectius d'emissors. L'estudi del cas ofereix una visió més profunda de la reducció de l'estacionalitat a Costa Daurada a través del desenvolupament del turisme entrant dels països nòrdics. L'objectiu és demostrar per què el mercat nòrdic és especialment interessant per a reduir l'estacionalitat, a causa de factors com el nivell d'ingressos, el calendari de vacances i les condicions meteorològiques. Així mateix, es preveu un pla d'acció concret per a la creació del mercat d'emissors, no sols per a augmentar el nombre de turistes, sinó amb l'objectiu de reduir l'estacionalitat. A fi d'augmentar el nombre de turistes nòrdics, és crucial fer una cartera de productes turístics interessants per a segments seleccionats en el mercat d'emissors i promoure el destí, especialment a través de productes i experiències. S'hauria de planificar acuradament una estratègia específica de mercat per a augmentar la sensibilització. Els turistes escandinaus necessiten serveis en anglès. Busquen experiències autèntiques. Els escandinaus també volen més luxe en les vacances que en el passat. Pel que fa a l'oferta, els hotels locals i altres serveis haurien d'avaluar el seu calendari d'obertura. Cal millorar el transport públic. Si la reducció de l'estacionalitat és una prioritat màxima per a Costa Daurada, pot ser essencial reconsiderar la imatge de marca actual d'un destí familiar. Possiblement, hauria de prestar-se més atenció als diferents mercats, productes i segments que redueixen encara més l'estacionalitat. Podem veure que una estratègia, una recerca i accions específiques poden ajudar a aconseguir aquest objectiu. Es necessiten inversions, i és important avaluar amb deteniment si la reducció de l'estacionalitat és un objectiu desitjable per a totes les parts interessades en el destí. Les paraules clau són cooperació, comunicació i contactes.
  Subject: Turisme
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Gestió de Destinacions Turístiques
  Title in original language: Reducing seasonality in Costa Daurada through emissor market development. Caste Study: Scandinavian tourists.
  Creation date in repository: 2019-11-22
 • Keywords:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar