Treballs Fi de Màster> Enginyeria Mecànica

Millora de l'eficiència energètica en una empresa de fabricació d'articles de parament

 • Identification data

  Identifier: TFM:496
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM496
 • Authors:

  Suau Regordosa, Carles
 • Others:

  Keywords: Eficiència energètica, articles parament Energetic efficiency, household items Eficiencia energètica, articulos menaje
  Title in different languages: Millora de l'eficiència energètica en una empresa de fabricació d'articles de parament Improvement of the energetic efficiency in a company that manufactures household items Mejora de la eficiencia energética en una empresa de fabricación de artículos de menaje
  Subject areas: Enginyeria mecànica Mechanical engineering Ingeniería mecánica
  Confidenciality: No
  Academic year: 2017-2018
  Student: Suau Regordosa, Carles
  Department: Enginyeria Mecànica
  Work's public defense date: 2018-06-25
  TFM credits: 12
  Project director: Boer, Dieter
  Abstract: El document consisteix en la memòria del Treball de Fi de Màster titulat com ‘‘Millora de l’eficiència energètica en una empresa de fabricació d’articles de parament’’. Aquest treball té com a objectiu final l’obtenció del Màster d’Enginyeria Industrial a la Universitat Rovira i Virgili, i s’ha realitzat en l’empresa Comercial Valira S.A de Reus. Per a la millora de l’eficiència energètica s’ha realitzat una auditoria energètica a l’empresa Valira, que té com a objectiu analitzar si es poden optimitzar els consums energètics en la planta de producció, mantenint o millorant les característiques del procés productiu i sense empitjorar el confort de l’empleat. A més, s’ha estudiat la viabilitat d’implementar un sistema d’energia renovable per tal de disminuir l’energia consumida de la xarxa i col·laborar amb la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. The document consists of the report of the Master’s Degree titled as ‘‘Improvement of energy efficiency in a company that manufactures household items’’. The final objective of this work is to obtain the Master’s Degree in Industrial Engineering at the Rovira i Virgili University, and it has been carried out at the Comercial Valira S.A of Reus. To improve the energy efficiency, an energy audit war carried out at Valira, whose objective is to analyse if energy consumption in the production plant can be optimized, maintaining or improving the characteristics of the production process and without worsening the comfort of the employee. In addition, the viability of implementing a renewable energy system to reduce the energy consumed by the network and collaborate in the reduction of greenhouse gas emissions has been studied. El documento consiste en la memoria del Trabajo de Fin de Máster titulado como ‘‘Mejora de la eficiencia energética en una empresa de fabricación de artículos de menaje’’. Este trabajo tiene como objetivo final la obtención del Máster de Ingeniería Industrial en la Universidad Rovira i Virgili, y se ha realizado en la empresa Comercial Valira S.A de Reus. Para la mejora de la eficiencia energética se ha realizado una auditoría energética a la empresa Valira, que tiene como objetivo analizar si se pueden optimizar los consumos energéticos de la planta de producción, manteniendo o mejorando las características del proceso productivo y sin empeorar el confort del empleado. Además, se ha estudiado la viabilidad de implementar un sistema de energía renovable para disminuir la energía consumida de la red y colaborar con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
  Subject: Enginyeria mecànica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Enginyeria Industrial
  Title in original language: Millora de l'eficiència energètica en una empresa de fabricació d'articles de parament
  Creation date in repository: 2020-02-11
 • Keywords:

  Enginyeria mecànica
  Mechanical engineering
  Ingeniería mecánica
  Enginyeria mecànica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar