Treballs Fi de Màster> Geografia

EL PAPEL DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO COLOMBIANO EN LA PROMOCION TURÍSTICA ONLINE DE EL QUINDÍO

 • Identification data

  Identifier: TFM:505
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM505
 • Authors:

  Londoño Rojas, Leidy Tatiana
 • Others:

  Keywords: Paisatge cultural, promoció turística online, cafè Cultural Landscape, online tourism promotion, coffee Paisaje cultural, promoción turística online, café
  Title in different languages: El paper del paisatge cultural cafeter colombià en la promoció turística online de El Quindío THE ROLE OF THE COLOMBIAN COFFEE CULTURAL LANDSCAPE IN THE ONLINE TOURISM PROMOTION OF EL QUINDÍO EL PAPEL DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO COLOMBIANO EN LA PROMOCION TURÍSTICA ONLINE DE EL QUINDÍO
  Subject areas: Geografia Geography Geografía
  Confidenciality: No
  Academic year: 2018-2019
  Student: Londoño Rojas, Leidy Tatiana
  Department: Geografia
  Work's public defense date: 2019-09-17
  TFM credits: 12
  Project director: Pérez Albert, Yolanda
  Abstract: El turisme s'ha convertit en una variable important del desenvolupament econòmic i social d'un territori. En el cas específic d'aquest estudi, el Quindío en ser part del Paisatge Cultural Cafeter juntament amb els departaments de Risaralda, Valle i Caldas sosté unes característiques úniques i especials que el diferencien de la resta de destinacions a nivell internacional, motiu pel qual l'ha portat a ser Patrimoni Cultural de la Humanitat. Aquesta declaratòria de l’UNESCO és un esment de gran rellevància que val la pena ser tema d'estudi. La promoció turística online mitjançant de les agències de viatges juga un paper primordial a l'hora de donar a conèixer un destí, és així com per mitjà d'aquest treball es tenen en compte 17 agències de viatges del departament del Quindío per a l'aplicació del mètode mystery shopping i posteriorment es realitza una anàlisi sistemàtica de les seves pàgines webs, centrant-se al nivell d'inclusió de l'etiqueta Paisatge Cultural Cafeter com a Patrimoni de la Humanitat a través de les activitats, paquets, recursos i valors que ofereixen en el seu portfolio turístic. Entre els principals resultats que llança aquest treball es troba el poc enfocament que li donen a l'etiqueta de ser Patrimoni de la Humanitat en promocionar el departament del Quindío, pel que fa als noms utilitzats en els paquets turístics que manegen la majoria són de nivell tècnic amb un 40%, pel que fa a les seves activitats que predominen en el portfolio són les visites als parcs temàtics i els recursos turístics que més sobresurten a l'hora de promocionar són els de caràcter natural amb un 38%, seguits pels de caràcter cultural amb un 31%, la qual cosa, confirma el nivell de desaprofitament d'aquesta menció. Tourism has become an important variable of the economic and social development of a territory. In the case of this study, Quindío being part of the Coffee Cultural Landscape together with the departments of Risaralda, Valle and Caldas maintains unique and special characteristics that differentiate it from the rest of destinations internationally, reason for which has led it to be a Cultural Heritage of Humanity. This UNESCO declaration is a very important mention that is worth studying. Online tourism promotion through travel agencies plays a key role in making a destination known, this is how through this work 17 travel agencies of the department of El Quindío are taken into account for the application of the mystery shopping method and then a systematic analysis of its websites is carried out, focusing on the level of inclusion of the Coffee Cultural Landscape label as a World Heritage Site through the activities, packages, resources and values they offer in their portfolio Tourist. Among the main results of this work is the little approach that gives the label of being a World Heritage Site in promoting the department of El Quindío, in terms of the names used in the tourist packages that handle the majority are technical level with 40%, in terms of their activities that predominate in the portfolio are the visits to the theme parks and the tourist resources that stand out the most at the time to promote are those of a natural nature with 38%, followed by those of a cultural nature with 31% which confirms the level of waste of said mention. El turismo se ha convertido en una variable importante del desarrollo económico y social de un territorio. En el caso especifico de este estudio, el Quindío al ser parte del Paisaje Cultural Cafetero junto con los departamentos de Risaralda, Valle y Caldas sostiene unas características únicas y especiales que lo diferencian del resto de destinos a nivel internacional, motivo por el cual lo ha llevado a ser Patrimonio Cultural de la Humanidad. Dicha declaratoria por pate de la UNESCO es una mención de gran relevancia que merece la pena ser tema de estudio. La promoción turística online a través de las agencias de viajes juega un papel primordial a la hora de dar a conocer un destino, es así como a través de este trabajo se toman en cuenta 17 agencias de viajes del departamento de El Quindío para la aplicación del método mystery shopping y posteriormente se realiza un análisis sistemático de sus páginas webs, centrándose en el nivel de inclusión de la etiqueta Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio de la Humanidad a través de las actividades, paquetes, recursos y valores que ofrecen en su portafolio turístico. Entre los principales resultados que arroja este trabajo se encuentra el poco enfoque que le dan a la etiqueta de ser Patrimonio de la Humanidad al promocionar el departamento de El Quindío, en cuanto a los nombres utilizados en los paquetes turísticos que manejan la mayoría son de nivel técnico con un 40% , en lo referente a sus actividades que predominan en el portafolio son las visitas a los parques temáticos y los recursos turísticos que más sobresalen a la hora de promocionar son los de carácter natural con un 38%, seguidos por los de carácter cultural con un 31% lo cual confirma el nivel de desaprovechamiento de dicha mención.
  Subject: Geografia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Anàlisi i Gestió del Territori - Planificació, Governança i Lideratge Territorial
  Title in original language: EL PAPEL DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO COLOMBIANO EN LA PROMOCION TURÍSTICA ONLINE DE EL QUINDÍO
  Creation date in repository: 2020-02-17
 • Keywords:

  Geografia
  Geography
  Geografía
  Geografia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar