Treballs Fi de Màster> Medicina i Cirurgia

Estudio Piloto Transversal de la Dependencia Funcional tras sufrir una fractura de cadera en la población de 65 años y más en la comarca del Baix Camp

 • Identification data

  Identifier: TFM:514
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM514
 • Authors:

  Gironés Andrade, Ana Belén
 • Others:

  Keywords: caigudes,fractura de maluc, persones d´edat avançada, capacitat funcional falls, hip fracture, elderly, functional capacity caídas,fractura de cadera, personas de edad avanzada, capacidad funcional
  Title in different languages: Estudi Pilot Transversal de la Dependència funcional després de patir una fractura de maluc en la població de 65 anys i més a la comarca del Baix Camp Pilot Transversal Study of Functional Dependence after suffering a hip fracture in the population aged 65 and over in the Baix Camp region Estudio Piloto Transversal de la Dependencia Funcional tras sufrir una fractura de cadera en la población de 65 años y más en la comarca del Baix Camp
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Confidenciality: No
  Academic year: 2019-2020
  Work's codirector: Romeu Ferran, Marta
  Student: Gironés Andrade, Ana Belén
  Department: Medicina i Cirurgia
  Work's public defense date: 2020-07-03
  TFM credits: 12
  Project director: de Febrer Martínez, Gabriel
  Abstract: Objectiu: Analitzar quins factors poden associar-se a major dependència funcional en el pacient amb fractura de maluc. Disseny: Estudi pilot descriptiu transversal. Participants: 36 subjectes d ́estudi de 65 anys i més que van patir una fractura de maluc amb ingrés a l ́Hospital Sant Joan de Reus, durant el primer trimestre de l ́any 2017. Mètodes: Es va analitzar la dependència funcional per a activitats de la vida diària (AVD) mitjançant l'escala de Barthel i per a valorar el risc de caigudes en persones d ́edat avançada es va utilitzar l'escala de risc de J.H.Downton. Es van analitzar també quins factors podien estar més relacionats amb el fet de tenir més deteriorament funcional. Resultats: El 69’4% dels subjectes estudiats van ser dones (n=25).L'edat mitjana per a una fractura de maluc va ser als 85 anys. Els resultats obtinguts per a la dependència funcional van ser els següents: dependència total 19’4% (n=7), dependència greu 25’0% (n=9), dependència moderada 19’4% (n=7) i dependència lleu 36’1% (n=13). No hi va haver cap subjecte per a autonomia completa. En quant al risc de caigudes, els resultats van ser: risc baix 16’7% (n=6), risc mitjà 47’2% (n=17) i risc alt 36’1% (n=13). Els factors de risc associats que es van analitzar i la freqüència a la mostra van ser: Deterior cognitiu: SI: 33’3% (n=12); Alteracions sensorials: 50’0% (n=18); Històric de caigudes prèvies: 77’8% (n=28); Polimedicació (5 o més fàrmacs): 66’7% (n=24). El percentatge de refractura va ser del 8,3% (n=3), sent del sexe femení, totes les reincidents. Conclusions: En pacients amb fractura de maluc el factor d ́estudi que més clarament es va associar amb la dependència funcional va ser la presència de deteriorament cognitiu. La polimedicació i les alteracions sensorials van mostrar una tendència clínica. Existeix un alt percentatge de població amb dependència funcional després de patir una fractura de maluc: el 63’9% dels subjectes van ser considerats molt dependents a nivell funcional, mentre que només el 36’1% van ser dependents lleus. A més edat, va existir un major risc de caiguda. Objective: Analyse which factors may be associated with greater functional dependence in patients with a hip fracture. Design: Transversal descriptive pilot study. Participants: 36 study subjects who are 65 years of age and over, who suffered a hip fracture and were admitted to Sant Joan Hospital in Reus during the first quarter of 2017. Methods: The functional capacity for activities of daily living (ADL) was analysed using the Barthel scale as a measurement instrument. The J.H. Downton risk scale was used to assess the risk of falling amongst the elderly. Finally, we analysed some factors that could be most related to having a functional impairment. Results: 69.4% of the subjects studied were women (n=25). The mean age for a hip fracture was 85 years. The results obtained for functional dependence were the following: total dependence 19.4% (n=7), severe dependence 25.0% (n=9), moderate dependence 19.4% (n=7) and slight dependence 36.1% (n=13). There were no subjects for complete autonomy. The risk of falling was low in 16.7% (n=6), medium: 47.2% (n=17) and high: 36.1% (n=13). The associated risk factors analysed, and the sample frequency were: Cognitive impairment: 33.3% (n=12), Sensory alterations: 50.0% (n=18); History of previous falls: 77.8% (n=28); Polymedication (5 or more drugs): 66.7% (n=24). The percentage of refracture was 8.3% (3), all women. Conclusion: In patients with hip fracture the risk factor that was most associated with functional decline was the presence of cognitive impairment. Polymedication and sensory alterations showed a clinical trend. There is a high percentage of population with functional dependence after suffering a hip fracture. Almost 63.9% of the subjects were considered very functionally dependent, while only 36.1% were considered slightly dependent. The older the patients are, the higher is the risk of falling. Objetivo: Analizar los factores asociados a dependencia funcional en el paciente con fractura de cadera. Diseño: Estudio piloto descriptivo transversal. Participantes: 36 sujetos de 65 años o más con fractura de cadera ingresados en el Hospital Sant Joan de Reus durante el primer trimestre del año 2017. Métodos: Se analizó la dependencia funcional para actividades de la vida diaria (AVD) mediante la escala de Barthel y para valorar el riesgo de caídas, la escala de J.H. Downton. Se estudiaron también los factores que podían relacionarse con el hecho de tener mayor deterioro funcional. Resultados: El 69’4% de los sujetos estudiados fueron mujeres (n=25). La edad media para la fractura de cadera: 85 años. Los resultados obtenidos para la dependencia funcional fueron: dependencia total 19’4% (n=7), grave 25’0% (n=9), moderada 19’4% (n=7) y leve 36’1% (n=13). No hubo ningún sujeto para autonomía completa. Y para el riesgo de caídas fueron: riesgo bajo 16’7% (n=6), medio 47’2% (n=17) y alto 36’1% (n=13). Los factores de riesgo asociados que se analizaron y la frecuencia en la muestra fueron: Deterioro cognitivo: 33’3% (n=12); Alteraciones sensoriales: 50’0% (n=18); Caídas previas: 77’8% (n=28); Polimedicación (5 o más fármacos): 66’7% (n=24). El porcentaje de refractura fue del 8,3 % (n=3) siendo mujeres todas las reincidentes. Conclusión: En pacientes con fractura de cadera el factor asociado a un mayor deterioro funcional fue la presencia de deterioro cognitivo. La polimedicación y las alteraciones sensoriales mostraron una tendencia clínica. Existe un alto porcentaje de población con dependencia funcional después de sufrir una fractura de cadera: el 63’9% fueron considerados muy dependientes, mientras que solo el 36’1% fueron dependientes leves. A más edad, existió mayor riesgo de caída.
  Subject: Medicina
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Envelliment i Salut
  Title in original language: Estudio Piloto Transversal de la Dependencia Funcional tras sufrir una fractura de cadera en la población de 65 años y más en la comarca del Baix Camp
  Creation date in repository: 2020-10-28
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar