Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Biomimetic polymeric membrane for proton transport channeled by self-columnar assembly and sandwiched with a sodium alginate hydrogel layer

 • Identification data

  Identifier: TFM:591
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM591
 • Authors:

  Tapusa, Ana Maria
 • Others:

  Keywords: Membrana polimèrica, transport de protons, cel·la de metanol Polymeric membrane, proton transport, methanol fuel cell Membrana polimérica, transporte de protones, celdas de metanol
  Title in different languages: Membrana biomimètica polimèrica per al transport de protons i canalitzada per autoensablatge columnar i intercalada amb un hidrogel d'alginat de sodi Biomimetic polymeric membrane for proton transport channeled by self-columnar assembly and sandwiched with a sodium alginate hydrogel layer Membrana biomimética polimérica para el transporte de protones y camalizada por autoensamblaje columnar e intercalada con un hidrogel de alginato de sodio
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Confidenciality: No
  Academic year: 2018-2019
  Student: Tapusa, Ana Maria
  Department: Enginyeria Química
  Work's public defense date: 2019-06-09
  TFM credits: 24
  Project director: Giamberini, Marta
  Abstract: La poli (epicloridrina-co-oxid d’etilè) (PECH-co-EO), es va modificar amb unitats mesogèniques de 3,4,5-tris [4- (n-dodecan-1-iloxi) benzoiloxi] benzoat (grup TAPER) i es va caracteritzar per a la producció de membranes per al transport iònic. Es van aconseguir diferents graus de modificacions: 68% i 100% pel que fa a les unitats d’epicloridrina. Els monòmers implicats en la síntesi del grup TAPER i del polímer modificat amb aquest grup es van caracteritzar per ressonància magnètica nuclear de protó i de carboni (RMN). Aquest darrer producte també es va caracteritzar per una colorimetria diferencial d’escombrat (DSC) i amb microscòpia òptica polaritzada (POM). Finalment, es va sintetitzar material basat en alginat de sodi verge no reticulat i es van utilitzar diferents condicions per al seu entrecreuament. El FTIR va proporcionar el grau d’entrecreuament de membranes d'alginat de sodi i es van realitzar experiments de captació d'aigua. Poly (epichlorohydrin-co-ethylene oxide) (PECH-co-EO), was modified with mesogenic potassium 3,4,5-tris[4-(n-dodecan-1-yloxy) benzyloxy] benzoate (TAPER group) units and characterized for the production of membranes for ionic transport. Different degrees of modifications were achieved: 68% and 100% in regard to the epichlorohydrin units. The monomers involved in the TAPER’s group synthesis, the TAPER group and the obtained modified polymer were characterized by 1H and 13C nuclear magnetic resonance (NMR). This last one product was also characterized by differential scanning calorimetry (DSC) and polarized optical microscopy (POM). Finally, material based on un-crosslinked virgin sodium alginate was synthesized and different conditions were used for their crosslinking. The crosslinking degree of sodium alginate films was approach by FTIR and water uptake experiments were made. La poli (epicloridrina-co-óxido de etileno) (PECH-co-EO), se modificó con unidades mesogénicas de 3,4,5-tris [4- (n-Dodecaneso-1-iloxi) benzoiloxi] benzoato (grupo TAPER) y se caracterizó para la producción de membranas para el transporte iónico. Se lograron diferentes grados de modificaciones: 68% y 100% con respecto a las unidades de epicloridrina. Los monómeros implicados en la síntesis del grupo TAPER y el polímero modificado con este grupo se caracterizaron por resonancia magnética nuclear de protón y de carbono (RMN). Este último producto también se caracterizó por una colorimetría diferencial de barrido (DSC) y mediante microscopía óptica polarizada (POM). Finalmente, se sintetizó material basado en alginato de sodio virgen no reticulado y se utilizaron diferentes condiciones para su entrecruzamiento. El FTIR proporcionó el grado de entrecruzamiento de membranas de alginato de sodio y se realizaron experimentos de captación de agua.
  Subject: Química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Enginyeria Química
  Title in original language: Biomimetic polymeric membrane for proton transport channeled by self-columnar assembly and sandwiched with a sodium alginate hydrogel layer
  Creation date in repository: 2021-03-10
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar