Treballs Fi de Màster> Infermeria

Acupuntura domiciliaria para pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica

 • Identification data

  Identifier: TFM:60
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM60
 • Authors:

  Zamora Muniente, Imma
 • Others:

  Keywords: Esclerosis Lateral Amiotrófica Amyotrophic Lateral Sclerosis Esclerosis Lateral Amiotrófica
  Title in different languages: Acupuntura domiciliaria per a pacients amb Esclerosis Lateral Amiotrófica Domiciliary acupuncture for patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis Acupuntura domiciliaria para pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica
  Prizes and distintions: Premi Acupuntury 2013, Publicació d'article a la revista Àgora d'infermeria 2014
  Subject areas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Confidenciality: No
  Academic year: 2014-2015
  Student: Zamora Muniente, Imma
  Department: Infermeria
  Work's public defense date: 2015-06-26
  TFM credits: 11
  Project director: Casadó, Marín Lina
  Abstract: RESUM: La Esclerosis Lateral Amiotròfica, ELA, es considerada una enfermetat greu, de mal pronòstic i que actualment no existeix cura. La ELA afecta a les motoneurones i les persones diagnosticades experimenten un procés degeneratiu progressiu caracteritzat per la paràlisis i atrofia de tots els músculs del cos sense afectar als sentits, ja que l’ELA no afecta al sistema cognitiu. Aquests malalts desenvolupen una pèrdua d’autonomia de forma progressiva fins a arribar a la dependència total. L’esperança de vida es de 3 a 5 anys. Encara no es coneixen les causes de la seva aparició, tot i que existeixen diferents línies d’investigació. Aquest projecte té com a objectiu introduir la Medicina Tradicional Xinesa (MTX) i Acupuntura dins del pla terapèutic dels pacients amb ELA. La Acupuntura es la Técnica mil·lenària per excel·lència de la MTX, coneguda per la seva efectivitat contra el dolor i la fatiga, que precisament es consideren els símptomes més freqüents de les enfermetats neurodegeneratives, entre elles l’ELA. Per aquest motiu i per a molts més es decideix obrir aquesta línia d’investigació per conèixer si la Acupuntura es vàlida per al tractament de la simptomatologia d’aquesta enfermetat. El disseny d’aquest estudi es de tipus mixta on s’utilitzaran metodologia qualitativa i quantitativa. Per a ampliar els coneixements i obtenir una visió complementaria sobre l’ELA, es decideix contextualitzar la malaltia en dos models explicatius: El model biomèdic i el model de la MTX i Acupuntura. La mostra del present estudi seran els/les malalts/es d’Ela que visquin a Catalunya i que de forma voluntària vulguin participar en aquesta investigació. Es practicarà Acupuntura domiciliaria als pacients d’ELA segons el protocol descrit en el projecte. La investigació durarà 1 any. ABSTRACT: Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS, it is considered a serious disease with poor prognosis and there is currently no cure. ALS affects motor neurons. The patients diagnosed experience a progressive degenerative process characterized by paralysis and atrophy of all muscles of the body without affecting the senses, because the ALS does not affect the cognitive system. These sick people loss of autonomy develop progressively until reaching the total dependence. Life expectancy is 3-5 years. The causative agent of ALS remains unknown. This project aims to introduce Traditional Chinese Medicine (TCM) and Acupuncture in the treatment plan for these people sick of ALS. Acupuncture is the ancient technique par excellence of the MTC known for its effectiveness against pain and fatigue, what exactly are considered the most recurrent symptoms of neurodegenerative diseases, including ALS. For this reason and for many others it was decided to open this line of investigation to determine whether acupuncture is valid for the treatment of symptoms of this disease. The study design is qualitative and quantitative methods. To increase knowledge and gain additional insight into the disease, it was decided to contextualize ALS according to two explanatory models: the biomedical model and the model of TCM and Acupuncture. The sample of this study will be affected by ALS patients who live in Catalonia and who voluntarily wish to participate in the investigation. The domiciliary Acupuncture with ALS patients will be performed according to the protocol described for this project. The time of this investigation is 1 year. Resumen: La Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA en adelante, es considerada como una enfermedad grave, de mal pronóstico y que actualmente no existe cura. La ELA afecta a las motoneuronas y las personas diagnosticadas experimentan un proceso degenerativo progresivo caracterizado por parálisis y atrofia de todos los músculos del cuerpo sin afectación de los sentidos, ya que la ELA no afecta al sistema cognitivo. Los/las enfermos/as desarrollan una pérdida de autonomía de forma progresiva hasta llegar a la dependencia total. La esperanza de vida es de 3 a 5 años. Todavía se desconoce el agente causante de la ELA. Este proyecto tiene como objetivo introducir la Medicina Tradicional China (MTC) y acupuntura dentro del plan terapéutico de los/las enfermos/as de ELA. La acupuntura es la técnica milenaria por excelencia de la MTC conocida por su efectividad contra el dolor y la fatiga, que precisamente se consideran los síntomas más recurrentes de las enfermedades neurodegenerativas, entre ellas la ELA. Por este motivo y por muchos más se decide abrir esta línea de investigación para conocer si la acupuntura es válida para el tratamiento de la sintomatología de esta enfermedad. El diseño del estudio es de tipo mixto. Para ampliar los conocimientos y obtener una visión complementaria sobre la enfermedad, se decide contextualizar la ELA según dos modelos explicativos: el modelo biomédico y el modelo de la MTC y acupuntura. La muestra del presente estudio serán los enfermos afectados por ELA que vivan en Cataluña y que de forma voluntaria quieran participar en la investigación. Se practicará la acupuntura domiciliaria según un protocolo de actuación descrito en este proyecto. La investigación durará 1 año.
  Subject: Acupuntura ; Esclerosi lateral amiotròfica - Tractament pal·liatiu
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Investigació en Ciències de la Infermeria
  Title in original language: Acupuntura domiciliaria para pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica
  Creation date in repository: 2016-01-08
 • Keywords:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Acupuntura ; Esclerosi lateral amiotròfica - Tractament pal·liatiu
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar