Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Bodega cervecera en la finca mas dels frares

 • Identification data

  Identifier: TFM:600
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM600
 • Authors:

  Gonzalez Murcia, Carlos Yesiel
 • Others:

  Keywords: Cervesa, Planificació, Planta de producció Beer, Planing, Production plant Cerveza, Planeación, Planta de producción
  Title in different languages: Celler cervesera a la finca mas dels frares Brewery in mas dels frares Bodega cervecera en la finca mas dels frares
  Subject areas: Enologia Enology Enología
  Confidenciality: No
  Academic year: 2018-2019
  Work's codirector: Álvarez, Rocio
  Student: Gonzalez Murcia, Carlos Yesiel
  Department: Bioquímica i Biotecnologia
  Work's public defense date: 2019-06-21
  Project director: Plata Cots, Roger
  Abstract: L'objectiu d'aquesta investigació, sota una metodologia experimental, és analitzar els possibles resultats financers al cap de cinc anys de la creació i funcionament d'un celler de cervesa a la finca Mas dels Frares, situada al municipi de Constantí i propietat de la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, tenint en compte com a única variable el volum de vendes anuals. Aquesta s'inicia amb el 83% de la producció total i té un increment del 5% bianual els quatre primers anys de l'inici del negoci, i un increment del 8% pel darrer any de l'exercici financer. En aquest darrer exercici, s'inclou una oferta de cinc tipus de cerveses (India Pale Ale, Pale Ale, Grape Ale, Porter y Dubbel) d'acord amb el nombre de vins que normalment oferta el celler de la Facultat d'Enologia. En el moment decrealitzar l'exercici econòmic s'ha tingut en compte incloure i calcular, quan ha estat necessari, la major quantitat d'elements que podien afectar el patrimoni inicial de l'empresa, part principal de l'exercici econòmic. Es van haver de consultar diverses dades econòmiques per tal d'aplicar-les a l'exercici. També s'ha dut a terme una investigació sobre la possibilitat de cultivar llúpol als terrenys del Mas dels Frares, tot tenint en compte les condicions ideals per al seu creixement, la possible inversió i la dedicació necessària tenint en compte l'estat actual dels terrenys de la finca. Coma resultat de l'esmentada investigació es pot apreciar que, encara que la inversió inicial és considerablement alta, es recuperaria en cinc anys. Això donaria peu. Per a utilitzar aquest capital, el dels guanys, per a possibles inversions per a la mateixa Facultat. S'ha d'afegir que l'exercici financer obté resultats molt positius amb el pas del temps. També cal destacar que els impostos redueixen molt la utilitat de l'activitat financera. I que el cultiu del llúpol a la finca requeriria una important inversió així com un esforç considerable per tal de millorar les condicions del terreny, tenint coma principals factors en contra les altes temperatures i la poca precipitació de la zona, i sense deixar de considerar la doble floració del llúpol. This research deals with an experimental methodology analyzing the possible financial results after five years of the creation and operation of a brewery in Mas Dels Frares, property of the enology faculty of the Rovira i Virgili University, with only one dependent variable, annual sales, which starts at 83% of the total production and increase a 5% biannual for the first four years of existence and an increase a 8% for the last year of the financial exercise. It is included an offer of 5 beers (India Pale Ale, Pale Ale, Grape Ale, Porter and Dubbel), according to the number of wines normally offered. At the time of carrying out the fiscal year, it was taken into account to include and calculate when the greater amount of elements that could affect the initial equity of the company was the main part of the fiscal year, it was necessary to consult different economic data to apply to the fiscal year. And investigate about the possibility of growing hops in the lands of Mas Dels Frares considering the ideal conditions for its growth, the possible investment and necessary dedication starting from the current state of the land of the farm. As a result of the investigation, it could appreciate that, even though the initial investment is considerably high, it recovers in 5 years and this money can be used for possible investments in favor of the faculty, adding that the financial year yields have very positive results With the advance of time, it is emphasized that taxes are a factor that reduces the utility of financial activity in a broad manner. It is also concluded that growing hops on the farm would require a considerable investment and hard work to improve the conditions of the land, having as main factors against the high temperatures and low rainfall, not to mention the double flowering. Esta investigación aborda bajo una metodología experimental analizar los posibles resultados financiaros tras cinco años de la creación y funcionamiento de una bodega cervecera en la finca Mas Dels Frares, propiedad de la facultad de enología de la Universidad Rovira i Virgili teniendo como única variable dependiente el volumen de ventas anuales, el cual inicia en el 83% de la producción total y tiene un incremento del 5% bianual los cuatro primeros años de existencia y un incremento del 8% para el último año del ejercicio financiero. En el ejercicio ese incluyo una oferta de 5 cervezas (India Pale Ale, Pale Ale, Grape Ale, Porter y Dubbel), acorde con el número de vinos que normalmente oferta la bodega. Al momento de realizar el ejercicio económico se tomaron en cuenta incluir y calcular cuando fueron necesarios la mayor cantidad de elementos que podían afectar el patrimonio inicial de la empresa parte principal del ejercicio económico, se debió consultar diferentes datos económicos para aplicar al ejercicio, igualmente Se hizo un estudio preliminar re la posibilidad de cultivar lúpulo en los terrenos de la finca Mas Dels Frares tomando en cuenta las condiciones ideales para su crecimiento, la posible inversión y dedicación necesaria partiendo del estado actual de los terrenos de la finca. Como resultado de la investigación pudo apreciar que, aunque la inversión inicial es considerablemente alta, se recupera en 5 años y se da pie a utilizar este dinero para posibles inversiones en pro de la facultad, es de agregar que el ejercicio financiero arroja resultados muy positivos con el avanzar del tiempo, se destaca que los impuestos son un factor que reduce de amplia manera la utilidad de la actividad financiera. Igualmente se concluye que cultivar lúpulo en la finca requeriría de una inversión considerable y de un esfuerzo arduo para mejorar las condiciones del terreno, teniendo como principales factores en contra las altas temperaturas y la poca precipitación sin dejar de mencionar la doble floración.
  Subject: Enologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Begudes Fermentades
  Title in original language: Bodega cervecera en la finca mas dels frares
  Creation date in repository: 2021-03-11
 • Keywords:

  Enologia
  Enology
  Enología
  Enologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar