Treballs Fi de Màster> Infermeria

Abordaje ante una situación de pérdida perinatal: una aproximación cualitativa a través de familiares y profesionales. Proyecto de investigación

 • Identification data

  Identifier: TFM:608
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM608
 • Authors:

  Laura Reyes Martí
 • Others:

  Keywords: pèrdua, perinatal, dol perinatal, familia, personal infermeria, vivències pérdida, perinatal, duelo perinatal, familia, personal enfermería, vivencias perinatal loss, perinatal grief, family, nursing personnel, experiences
  Title in different languages: Abordatge d'una situació de pèrdua perinatal: una proximació qualitativa a través de familiars i professionals. Projecte d'investigació Approach to a perinatal loss situation: a qualitative approximation through families and professionals. Investigation project Abordaje ante una situación de pérdida perinatal: una aproximación cualitativa a través de familiares y profesionales. Proyecto de investigación
  Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidenciality: No
  Academic year: 2019-2020
  Student: Laura Reyes Martí
  Department: Infermeria
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2019-09-04
  TFM credits: 9
  Project director: Francesc Valls Fonayet
  Abstract: El naixement d’un fill és un esdeveniment feliç en el que es tenen unes expectatives compartides amb la parella i la família. En canvi, no sempre el resultat és el que s’espera i pot passar d’un esdeveniment feliç a un altre de pèrdua. Aquest és el cas de la mort perinatal, la qual comprèn de la 22 setmana de gestació fins els 28 dies posteriors al naixement. A Espanya s’han creat vàries associacions de pares que han passat per aquest procés de pèrdua perinatal essent Umamanita la referent en investigació i publicacions científiques. La Guía Umamanita realitzada per Umamanita i La Liga de la Leche va ésser publicada al 2009 i pretén ser una guia d’informació i suport per a famílies i professionals. Degut a que fa 10 anys des de la publicació d’aquesta guia s’estableix la necessitat d’ampliar la informació i actualitzar les dades per a poder realitzar una guia adaptada i actualitzada. Es realitza aquest disseny d’investigació per a poder comprendre sentiments i necessitats de les famílies i professionals que viuen una pèrdua perinatal per a poder establirà protocols d’actuació basats en la evidència. Els instruments de recollida de informació seran grups de discussió amb professionals d’infermeria dels diferents hospitals de referència de Catalunya i familiars que hagi sofert una pèrdua perinatal, a més d’entrevistes semi estructurades amb els participants en els grups de discussió: professionals i familiars. Aquest estudi aportarà coneixement sobre els sentiments, preocupacions, necessitats i vivències de les famílies i professionals que han de fer front a una situació de pèrdua perinatal. Having a child is a happy event in which there are shared expectations within the couple and family. Even though, the result isn’t always what it was once expected because this exciting event can sometimes turn into loss. This is the case of perinatal death, which ranges from 22 weeks of gestation until 28 days after birth. In Spain, several parent associations have been created from families that have undergone this process of perinatal loss, being Umamanita the reference in research and scientific publications. La Guía Umamanita by Umamanita and La Liga de la Leche was published in 2009 and aims to be an information and support guide for both families and professionals. Due to the fact that it has been 10 years since the publication of this guide, there is a need for information extension and data update in order to make an adapted and updated guide. The purpose of this research design is to understand the feelings and needs of families and professionals who experience a perinatal loss in order to establish evidence-based protocols for action. The data-collection instruments consist of discussion groups with nursing professionals from the different hospitals of reference in Catalonia and families that have undergone this process of perinatal loss, also, we will do semi-structured interviews with the participants of discussion groups: professionals and families. This study will provide knowledge about the feelings, concerns, needs and experiences of families and professionals who have had to experience a situation of perinatal loss. El nacimiento de un hijo es un acontecimiento feliz en el que se tienen unes expectativas compartidas con la pareja y la familia. En cambio, no siempre el resultado es el que se espera y puede pasar de un acontecimiento feliz a otro de pérdida. Ese es el caso de la muerte perinatal, la cual comprende de la 22 semana de gestación hasta los 28 días posteriores al nacimiento. En España se han creado varias asociaciones de padres que han pasado por este proceso de pérdida perinatal siendo Umamanita la referente en investigación y publicaciones científicas. La Guía Umamanita realizada por Umamanita y La Liga de la Leche fue publicada en 2009 y pretende ser una guía de información y soporte para familias y profesionales. Debido a que hace ya 10 años desde la publicación de esta guía se establece la necesidad de ampliar información y actualizar los datos para poder realizar una guía adaptada y actualizada. Se realiza este diseño de investigación para poder comprender sentimientos y necesidades de las familias y profesionales que viven una pérdida perinatal para poder establecer protocolos de actuación basados en la evidencia. Los instrumentos de recogida de información serán grupos de discusión con profesionales de enfermería de los distintos hospitales de referencia de Cataluña y familiares que hayan sufrido una pérdida perinatal, además de entrevistas semi estructuradas con los participantes en los grupos de discusión: profesionales y familiares. Este estudio aportará conocimiento sobre los sentimientos, preocupaciones, necesidades y vivencias de las familias y profesionales que han de hacer frente a una situación de pérdida perinatal.
  Subject: Ciències de l'educació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Investigació en Ciències de la Infermeria
  Title in original language: Abordaje ante una situación de pérdida perinatal: una aproximación cualitativa a través de familiares y profesionales. Proyecto de investigación.
  Creation date in repository: 2021-03-18
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar