Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

An empirical study on the pragmatic competence of Spanish EFL learners in performing a speech act of request

 • Identification data

  Identifier: TFM:658
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM658
 • Authors:

  Iendzhiievska, Mariana
 • Others:

  Keywords: competència pragmàtica, sol·licitud, estratègia de cortesia pragmatic competence, request, politeness strategy competencia pragmática, solicitud, estrategia de cortesía
  Title in different languages: Un estudio empírico sobre la competencia pragmática de los estudiantes de inglés como lengua extranjera en la realización de un acto de habla An empirical study on the pragmatic competence of Spanish EFL learners in performing a speech act of request Un estudio empírico sobre la competencia pragmática de los estudiantes de inglés como lengua extranjera en la realización de un acto de habla
  Subject areas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Work's codirector: Oltra-Massuet, Isabel
  Student: Iendzhiievska, Mariana
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-06-22
  TFM credits: 11
  Project director: Gallego Balsà, Lídia
  Abstract: The aim of this study is to investigate sociopragmatic and pragmalinguistic dimensions of learners’ pragmatic competence. The research was carried out by means of a discourse completion test (DCT) which was given to 50 students of a Spanish secondary school. This research is an attempt to answer the following questions: 1) Is there a relationship between language proficiency and pragmatic competence? 2) Which politeness strategies do Spanish students apply to perform a request in English? 3) Are requests performed with a different degree of politeness depending on social distance and context? 4) Are there any cross-gender differences in performing a request? The findings of the study do not show any relationship between language proficiency and pragmatic competence, learners of all levels demonstrated similar ways of request realization. Spanish EFL learners gave a preference to a conventionally indirect strategy of performing a request and social variables were taken into account by the respondents. Statistical analysis of responses revealed that males and females show certain tendencies and patterns in different aspects of performing a request. L'objectiu d'aquest estudi és investigar les dimensions sociopragmàtiques i pragmalingüístiques de la competència pragmàtica dels estudiants. La investigació es va dur a terme mitjançant una prova de finalització del discurs (DCT) que es va donar a 50 estudiants d'un institut espanyol. Aquesta recerca és un intent de respondre a les següents preguntes: 1) existeix una relació entre el domini de la llengua i la competència pragmàtica? 2) Quines estratègies de cortesia apliquen els estudiants espanyols per realitzar una sol·licitud en anglès? 3) Les peticions es realitzen amb un grau diferent de cortesia depenent de la distància social i el context? 4) Hi ha diferències entre els gèneres en la realització d'una sol·licitud? Els resultats de l'estudi no mostren cap relació entre el domini del llenguatge i la competència pragmàtica, els estudiants de tots els nivells van demostrar maneres similars de sol·licitud de realització. Els estudiants espanyols de l'EFL van donar preferència a una estratègia convencionalment indirecta de realitzar una petició i les variables socials van ser tingudes en compte pels enquestats. L'anàlisi estadística de les respostes va revelar que els homes i les dones mostren certes tendències i patrons en diferents aspectes de la realització d'una sol·licitud.
  Subject: Ciències de l'educació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua
  Title in original language: An empirical study on the pragmatic competence of Spanish EFL learners in performing a speech act of request
  Creation date in repository: 2021-07-06
 • Keywords:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Ciències de l'educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar