Treballs Fi de Màster> Pedagogia

Aprenentatge cooperatiu a les classes de Formació i Orientació Laboral del CFGM de Gestió Administrativa

 • Identification data

  Identifier: TFM:735
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM735
 • Authors:

  Alonso Terragnolo, Carolina
 • Others:

  Keywords: Aprenentatge cooperatiu, motivació, participació, col·laboració, fracàs escolar Cooperative learning, motivation, participation, collaboration, academic failure
  Title in different languages: Aprenentatge cooperatiu a les classes de Formació i Orientació Laboral del CFGM de Gestió Administrativa
  Subject areas: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Alonso Terragnolo, Carolina
  Department: Pedagogia
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-06-18
  Project director: Pellicé Salvat, Francesca
  Abstract: Les xifres d’abandonament prematur dels estudis, entès com a fracàs escolar, són força elevades al conjunt de l’Estat espanyol, situant-se molt per sobre dels objectius de la Unió Europea (UE). Aquesta realitat no és gaire diferent a les aules de Catalunya. El present estudi aborda la problemàtica de la manca de motivació i la baixa participació dels alumnes en un grup classe concret amb unes característiques específiques. Per intentar revertir aquesta situació s’ha implementat a l’aula la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu, amb la finalitat que els alumnes siguin constructors del seu propi aprenentatge, desenvolupant una interdependència positiva que els permeti assolir els objectius de manera conjunta, per així incrementar la motivació i, en conseqüència, la participació en les activitats proposades. L’estudi de cas, com a disseny de recerca, permet analitzar les variables qualitatives de la investigació i mesurar la motivació i participació dels alumnes abans i després d’aplicar l’aprenentatge cooperatiu. Els resultats de l’estudi, un cop aplicada aquesta nova metodologia a les activitats d’ensenyament-aprenentatge, evidencien un increment de la motivació i la participació dels estudiants amb el treball d’aula proposat, fet que deixa en evidència que treballar cooperativament per aconseguir uns objectius comuns i un èxit compartit, millora la motivació intrínseca dels alumnes. The rates of early school dropout, deemed to be academic failure, a very high across all of Spain, far below the goals set by the European Union (EU). This also holds true for schools in Catalonia. This study approaches the problem of a lack of motivation and a poor participation of students in a specific class group with specific characteristics. To try and remedy this situation, a cooperative learning methodology has been implemented in the classroom in order to make students take control of their own learning, developing positive interdependence that allows them to meet their objectives together and, as such, increase motivation and participation in the proposed activities as a result. The case study, as research design, allows us to analyse the qualitative variables in the research and gauge students’ motivation and participation before and after cooperative learning. After the new methodology was applied to the teaching-learning activities, the results show that there was an increase in the students’ participation and motivation with the proposed class work, which shows that working cooperatively to meet shared goals and shared success improves students’ intrinsic motivation.
  Subject: Ciències de l'educació
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Català
  Education area(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Title in original language: Aprenentatge cooperatiu a les classes de Formació i Orientació Laboral del CFGM de Gestió Administrativa
  Creation date in repository: 2021-07-23
 • Keywords:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Ciències de l'educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar