Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

The Bitter-Sweet Spice of Life

 • Identification data

  Identifier: TFM:902
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM902
 • Authors:

  Alexander Baines, Anthony
 • Others:

  Keywords: traducció literària, gastronomia mexicana, Laura Esquivel literary translation, Mexican gastronomy, Laura Esquivel traducción literaria, gastronomía mexicana, Laura Esquivel
  Title in different languages: Com aigua per a xocolata The Bitter-Sweet Spice of Life Como agua para chocolate
  Subject areas: Ciències de la informació i la comunicació Information and communication sciences Ciencias de la información y comunicación
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Alexander Baines, Anthony
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-05-27
  TFM credits: 18
  Project director: de Silva Cardoso Teixeira, Carlos
  Abstract: In this thesis I have addressed several points of interest regarding the translation I conducted of chapters 3 and 4 of ‘Como agua para chocolate’ by Laura Esquivel. These points include: my reasoning for wanting to complete a literary translation; a synopsis of the chosen work and my translation methodology; a literature review of key sources; a description of my relationship with the client; a reflection on the translation process; a reflection of particular translation difficulties found when translating and solutions deployed to remedy these problems and a comparison between the original budget drawn up, actual time taken, performance and whether this particular type of translation was financially viable. En aquesta tesi he abordat diversos punts d'interès en relació amb la traducció que vaig fer dels capítols 3 i 4 de la «Como agua para chocolate» de Laura Esquivel. Aquests punts inclouen: el meu raonament per a voler completar una traducció literària; una sinopsi de l'obra triada i la meva metodologia de traducció; una revisió literària de fonts clau; una descripció de la meva relació amb el client; una reflexió sobre el procés de traducció; una reflexió sobre les dificultats de traducció trobades en traduir i les solucions desplegades per a remeiar aquests problemes i una comparació entre el pressupost original elaborat, el temps real emprat, el rendiment i si aquest tipus de traducció particular era financerament viable.
  Subject: Ciencias de la información y la comunicación
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Traducció Professional Anglès-Espanyol
  Title in original language: The Bitter-Sweet Spice of Life
  Creation date in repository: 2021-11-24
 • Keywords:

  Ciències de la informació i la comunicació
  Information and communication sciences
  Ciencias de la información y comunicación
  Ciencias de la información y la comunicación
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar