Treballs Fi de Màster> Dret Públic

Cambio climático y seguridad alimentaria en la Unión Europea. ¿Hacia un futuro incierto?

 • Identification data

  Identifier: TFM:967
 • Authors:

  del Valle Puig, Adrià
 • Others:

  Keywords: Seguridad alimentaria, cambio climático, Unión Europea Food security, climate change, European union Seguretat alimentària, canvi climàtic, Unió Europea
  Title in different languages: Cambio climático y seguridad alimentaria en la Unión Europea. ¿Hacia un futuro incierto? Climate change and food security in the European Union. Towards an uncertain future? Canvi climàtic i seguretat alimentària a la Unió Europea. Cap a un futur incert?
  Subject areas: Ciencias jurídicas Juridical sciences Ciències jurídiques
  Confidenciality: No
  Academic year: 2018-2019
  Student: del Valle Puig, Adrià
  Department: Dret Públic
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2019-09-19
  TFM credits: 12
  Project director: Borrás Pentinat, Susana
  Abstract: Seguretat alimentària i canvi climàtic a la Unió Europea. Cap a un futur incert? Quan pensem en la seguretat alimentària com el flux constant, fiable i estable d'aliments per a la ciutadania, així com els factors que contribueixen a afermar-la o posar-la en risc, el més lògic és que es pensi en països poc desenvolupats o amb situacions geopolítiques conflictives. No obstant això, atesa la vigent definició del concepte i els factors que componen la seguretat alimentària, aquesta ha d'entendre's com alguna cosa en constant variació i que ha de ser avaluada des de múltiples perspectives. Això comporta que qualsevol regió o país, per ric que sigui, pugui veure alterat el seu estatus de seguretat alimentària per la minva o reforç de qualsevol dels seus factors. D'entre aquests, el més destacat i que presenta una major amenaça és, sens dubte, el canvi climàtic. I, com a fenomen global, és alguna cosa que cap Estat pot obviar. Aquest treball pretén examinar la seguretat alimentària de la Unió Europea des d'una perspectiva holística però precisa, analitzant els diferents factors que condicionen la seguretat alimentària des de la seva regulació jurídica, i tractant d'esbrinar, des de la perspectiva exclusivament legal, si aquesta legislació de la qual es disposa serà suficient per a assegurar la seguretat alimentària en un futur on el canvi climàtic podria condicionar-la. Així mateix, es llançarà algun indici futurístic, cas de disposar de projectes normatius o de plans polítics en relació amb les àrees analitzades, entre les quals s'inclouen matèries òbvies com l'agricultura i l'economia; o altres més subtils com la igualtat de gènere i social. Seguridad alimentaria y cambio climático en la Unión Europea. ¿Hacia un futuro incierto? Cuando pensamos en la seguridad alimentaria como el flujo constante, fiable y estable de alimentos para la ciudadanía, así como los factores que contribuyen a afianzarla o ponerla en riesgo, lo más lógico es que se piense en países poco desarrollados o con situaciones geopolíticas conflictivas. Sin embargo, atendiendo a la vigente definición del concepto y los factores que componen la seguridad alimentaria, ésta debe entenderse como algo en constante variación y que debe ser evaluada desde múltiples perspectivas. Ello comporta que cualquier región o país, por rico que sea, pueda ver alterado su estatus de seguridad alimentaria por la mengua o refuerzo de cualquiera de sus factores. De entre éstos, el más destacado y que presenta una mayor amenaza es, sin duda, el cambio climático. Y, en tanto que fenómeno global, es algo que ningún Estado puede obviar Este trabajo pretende examinar la seguridad alimentaria de la Unión Europea desde una perspectiva holística pero precisa, analizando los diferentes factores que condicionan la seguridad alimentaria desde su regulación jurídica, y tratando de averiguar, desde la perspectiva exclusivamente legal, si esta legislación de la que se dispone será suficiente para asegurar la seguridad alimentaria en un futuro donde el cambio climático podría condicionarla. Asimismo, se arrojará algún atisbo futurístico, caso de disponerse de proyectos normativos o de planes políticos en relación con las áreas analizadas, entre las que se incluyen materias obvias como la agricultura y la economía; u otras más sutiles como la igualdad de género y social.
  Subject: Ciències jurídiques
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Dret Ambiental
  Title in original language: Cambio climático y seguridad alimentaria en la Unión Europea. ¿Hacia un futuro incierto?
  Creation date in repository: 2022-03-25
 • Keywords:

  Ciencias jurídicas
  Juridical sciences
  Ciències jurídiques
  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar