Treballs Fi de Màster> Dret Públic

Las cláusulas condicionantes de sostenibilidad como instrumento de efectivización del Estado de Derecho Socioambiental en Brasil

 • Identification data

  Identifier: TFM:974
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM974
 • Authors:

  Valdecioli Cwejgorn, Fabio
 • Others:

  Keywords: Estado de Derecho Socioambiental. Función social del contrato. Cláusulas condicionantes de sostenibilidad State of Socio-Environmental Law. Social function of the contract. Conditional sustainability clauses Estat de Dret Socioambiental. Funció social del contracte. Clàusules condicionals de sostenibilitat
  Title in different languages: Las cláusulas condicionantes de sostenibilidad como instrumento de efectivización del Estado de Derecho Socioambiental en Brasil Conditional sustainability clauses as an instrument for the realization of the State of Socio-Environmental Law in Brazil Les clàusules condicionals de sostenibilitat com a instrument de efectivización de l'Estat de Dret Socioambiental al Brasil
  Confidenciality: No
  Academic year: 2018-2019
  Student: Valdecioli Cwejgorn, Fabio
  Department: Dret Públic
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2019-09
  TFM credits: 12
  Project director: Sancho, Víctor Manuel Merino
  Abstract: Mateix després de la Revolució Industrial, quan el canvi del model productiu ha portat una forta i fins llavors desconeguda pressió sobre els recursos naturals, no va haver-hi cap moviment rellevant en el sentit de la presa de consciència sobre la finitud de tals recursos, la importància del seu ús adequat o els impactes derivats de l'acció antròpica. La mateixa inèrcia ha ocorregut en el període posterior a la Segona Guerra, quan la demanda per recursos naturals va créixer en raó de la desitjada reestructuració de la indústria mundial, gairebé completament aniquilada pel conflicte bel·licós. D'aquesta manera, només a mitjans dels anys 60, es poguessin veure els primers passos en el sentit de la presa de consciència ambiental. En l'escenari internacional, aquest moviment va recórrer la Convenció d'Estocolm de 1.972, va passar per l'Informe Brundtland de 1.987, quan es va presentar al món el concepte de Desenvolupament Sostenible i es va consolidar en la de Rio del 92, quan va quedar evident la necessitat de canvi del model socioeconòmic en vigor. En l'àmbit intern, des dels anys 80, Brasil va assimilar aquesta tendència, tant que va establir la seva Política Nacional del Medi Ambient i va dedicar un capítol exclusiu per al tema ambiental en la seva Carta Constitucional, a més de vincular l'activitat econòmica al principi de la defensa del Medi Ambient i fixar la solidaritat com un objectiu fonamental de la República. Per tant, es pot dir que l'ordenament jurídic brasiler va imposar un canvi en el model socioeconòmic en vigor. És a dir, els models d'Estat Liberal, Social i Neoliberal ja no podrien atendre els anhels del nou Estat de Dret Socioambiental. A més, la inclusió del Medi Ambient com un valor suprem al país no pot limitar-se al mer exercici de retòrica, sinó a produir reflexos en tots els àmbits. Mismo después de la Revolución Industrial, cuando el cambio del modelo productivo ha traído una fuerte y hasta entonces desconocida presión sobre los recursos naturales, no hubo ningún movimiento relevante en el sentido de la toma de conciencia sobre la finitud de tales recursos, la importancia de su uso adecuado o los impactos derivados de la acción antrópica. La misma inercia ha ocurrido en el periodo posterior a la Segunda Guerra, cuando la demanda por recursos naturales creció en razón de la deseada reestructuración de la industria mundial, casi completamente aniquilada por el conflicto belicoso. De esta manera, sólo a mediados de los años 60, se pudieran ver a los primeros pasos en el sentido de la toma de conciencia ambiental. En el escenario internacional, este movimiento recorrió la Convención de Estocolmo de 1.972, pasó por el Informe Brundtland de 1.987, cuando se presentó al mundo el concepto de Desarrollo Sostenible y se consolidó en la Río 92, cuando quedó evidente la necesidad de cambio del modelo socioeconómico en vigor. En el ámbito interno, desde los años 80 Brasil asimiló esta tendencia, tanto que estableció su Política Nacional del Medio Ambiente y dedicó un capítulo exclusivo para el tema del ambiental en su Carta Constitucional, además de vincular la actividad económica al principio de la defensa del Medio Ambiente y fijar la solidaridad como un objetivo fundamental de la República. Por lo tanto, se puede decir que el ordenamiento jurídico brasileño impuso un cambio en el modelo socioeconómico en vigor. Es decir, los modelos de Estado Liberal, Social y Neoliberal ya no podrían atender a los anhelos del nuevo Estado de Derecho Socioambiental. Además, la inclusión del Medio Ambiente como un valor supremo en el país no puede limitarse al mero ejercicio de retórica, sino que producir reflejos en todos los ámbitos.
  Subject: Ciències jurídiques
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Dret Ambiental
  Title in original language: Las cláusulas condicionantes de sostenibilidad como instrumento de efectivización del Estado de Derecho Socioambiental en Brasil
  Creation date in repository: 2022-03-25
 • Keywords:

  Ciències jurídiques
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar