Treballs Fi de Màster> Geografia

Segregació residencial de la població estrangera en un nucli turístic: el cas de la Pineda

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:106
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM106
 • Autores:

  Pujol Perdices, Marina
 • Otros:

  Palabras clave: segregació residencial, població estrangera, habitatge principal, ciutat turística la Pineda. residential segregation , foreign population , main house , the resort town Pineda. segregación residencial, población extranjera, vivienda principal, ciudad turística la Pineda.
  Título en diferentes idiomas: Segregació residencial de la població estrangera en un nucli turístic: el cas de la Pineda Residential Segregation of foreign population in a tourist resort: the case of Pineda. Segregación residencial de la población extranjera en un núcleo turístico: el caso de la Pineda.
  Áreas temàticas: Geografia Geography Geografía
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2014-2015
  Estudiante: Pujol Perdices, Marina
  Departamento: Geografia
  Fecha de la defensa del trabajo: 2015-09-16
  Creditos del TFM: 15
  Director del proyecto: Gutiérrez Palomero, Aaron
  Resumen: El nucli de la Pineda, amb un 42,3%, presenta el percentatge de població estrangera empadronada més elevat de l’àmbit central del Camp de Tarragona. A més, un 80% d’aquesta població prové de països en vies de desenvolupament. Aquesta dada apunta com el nucli, durant l’època hivernal, es caracteritza per allotjar col·lectius de rendes baixes. A partir d’aquest context, l’objectiu del present Treball de Fi de Màster és estudiar el fenomen de la segregació residencial de la població estrangera al nucli turístic de la Pineda. També es pretén analitzar i calibrar la incidència de les característiques del parc d’habitatge sobre aquesta segregació. A partir d’aquest estudi de cas, es pretén omplir un buit existent sobre els estudis de distribució i segregació de la població estrangera en nuclis turístics. L’estudi de segregació plantejat contempla la utilització de diferents fonts estadístiques, tals com: el Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament de Vila-seca, amb data de referència a l’1 de gener del 2015; el cadastre i el buidatge de portals immobiliaris. A partir d’aquestes dades s’han calculat els índex de segregació i quocient de localització al nucli. Per tal de ponderar els diferents factors explicatius de la distribució de la població i la seva relació amb l’espai construït, s’ha complementat aquestes dades amb informació qualitativa obtinguda a partir de treball de camp i entrevistes a agents immobiliaris. Els resultats obtinguts permeten assegurar que, malgrat l’elevada concentració de població estrangera al nucli, el nivell de segregació residencial de la població de nacionalitat estrangera moderat en el seu conjunt. Entre els factors explicatius d’aquests resultats es destaca que encara que la població estrangera tendeix a concentrar-se en el parc d’habitatges de menor dimensions i qualitat, aquest es troba dispers per tota l’àrea urbana, sense una clara concentració espacial. Paraules clau: segregació residencial, població estrangera, habitatge principal, ciutat turística la Pineda. Pineda’s core area, with 42.3%, represents the highest percentage of foreign population registered in central area of Camp de Tarragona. Furthermore, 80% of this population comes from developing countries. These statistics underline how Pineda’s core area during the winter it is characterised by low-income housing groups. From this observation, the objective of my final Master's Thesis is to study the phenomenon of residential segregation of the foreign population in the tourist resort of La Pineda. It also aims to analyse and measure the impact of these characteristics on housing stock within the segregation. From this case study, it is intended to fill a gap on dissemination studies and segregation of the foreign population in tourist areas. This chosen segregation study raised will utilise various statistical sources, such as the Municipal Register of Inhabitants of the City of Vila-seca, with reference date from January 1, 2015; emptying the land and real estate portals. From these data calculations have been made regarding indication of segregation and core location percentages. In order to weigh the different factors explaining the distribution of the population and its relation to the built environment, supplemented data with qualitative information obtained from fieldwork and interviews with real estate agents has been collected. The results allow us to ensure that, despite the high concentration of foreign population in Pineda’s core area, the level of residential segregation of the population of foreign nationality moderate as a whole. Among the factors explaining these results it is noted that although the foreign population tends to concentrate in the housing of smaller size and quality, it is dispersed throughout the urban area without a clear secluded concentration. Keywords : residential segregation , foreign population , main house , the resort town Pineda. El núcleo de la Pineda, con un 42,3%, presenta el porcentaje de población extranjera empadronada más elevado del ámbito central del Camp de Tarragona. Además, un 80% de esta población proviene de países en vías de desarrollo. Este dato apunta como el núcleo, durante la época invernal, se caracteriza por alojar colectivos de rentas bajas. A partir de este contexto, el objetivo del presente Trabajo de Fin de Máster es estudiar el fenómeno de la segregación residencial de la población extranjera en el núcleo turístico de la Pineda. También se pretende analizar y calibrar la incidencia de las características del parque de vivienda sobre esta segregación. A partir de este estudio de caso, se pretende llenar un vacío existente sobre los estudios de distribución y segregación de la población extranjera en núcleos turísticos. El estudio de segregación planteado contempla la utilización de diferentes fuentes estadísticas, tales como: el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Vila-seca, con fecha de referencia al 1 de enero de 2015; el catastro y el vaciado de portales inmobiliarios. A partir de estos datos se han calculado los índices de segregación y cociente de localización del núcleo. Con el fin de ponderar los diferentes factores explicativos de la distribución de la población y su relación con el espacio construido, se ha complementado estos datos con información cualitativa obtenida a partir de trabajo de campo y entrevistas a agentes inmobiliarios. Los resultados obtenidos permiten asegurar que, a pesar de la elevada concentración de población extranjera en el núcleo, el nivel de segregación residencial de la población de nacionalidad extranjera moderado en su conjunto. Entre los factores explicativos de estos resultados se destaca que aunque la población extranjera tiende a concentrarse en el parque de viviendas de menor tamaño y calidad, éste se encuentra disperso por toda el área urbana, sin una clara concentración espacial. Palabras clave: segregación residencial, población extranjera, vivienda principal, ciudad turística la Pineda.
  Materia: Immigrants--Habitatge--La Pineda (Catalunya)
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Planificació Territorial - Informació, Eines i Mètodes
  Título en la lengua original: Segregació residencial de la població estrangera en un nucli turístic: el cas de la Pineda
  Fecha de alta en el repositorio: 2016-05-19
 • Palabras clave:

  Geografia
  Geography
  Geografía
  Immigrants--Habitatge--La Pineda (Catalunya)
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar