Treballs Fi de Màster> Geografia

Activitat logística a l'Eix Tarragona - Castelló: anàlisi de la planificació territorial i classificació del sòl previst

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:107
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM107
 • Autores:

  Sanz Masanet, Javier
 • Otros:

  Palabras clave: Eix Tarragona - Castelló, sòl logístic, intermodalitat, centres logístics Tarragona - Castellón axis, ground logistics, intermodal, logistic centers Eje Tarragona - Castellón, suelo logístico, intermodalidad, centros logísticos
  Título en diferentes idiomas: Activitat logística a l'Eix Tarragona - Castelló: anàlisi de la planificació territorial i classificació del sòl previst Logistics activity in the axis Tarragona - Castellón: analysis of spatial planning and land classification plans Actividad logística en el eje Tarragona - Castellón: análisis de la planificación territorial y clasificación del suelo previsto
  Áreas temàticas: Geografia Geography Geografía
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2014-2015
  Estudiante: Sanz Masanet, Javier
  Departamento: Geografia
  Fecha de la defensa del trabajo: 2015-09-14
  Creditos del TFM: 15
  Director del proyecto: Gutiérrez Palomero, Aaron
  Resumen: La recessió econòmica generada a mitjans de la passada dècada ha provocat canvis en el panorama econòmic mundial. Especialment, als països del sud d’Europa s’ha incrementat la crisis productiva degut a la posada en escena dels països d’Europa oriental i del sud-est asiàtic. Per això, l’activitat logística pot ser una oportunitat per a les regions de la conca del mediterrani. L’eix Tarragona – Castelló es localitza geoestratègicament entre els dos pols vertebradors del corredor (Barcelona i València) presentant unes potencialitats immillorables per poder desenvolupar una xarxa d’infrastructures de comunicació i centres logístics. S’incidirà en la importància que deuen tenir els centres logístics en el transport intermodal, centrant-se en el binomi port – ferrocarril. La finalitat serà optimitzar el transport de mercaderies i que es produeixi una distribució lògica de la quota de transport modal segons les exigències dels fluxos de mercaderies actuals. Per tant, els territoris de l’eix han de desenvolupar una oferta en infrastructures adequada per fer d’aquest àmbit un espai atractiu per a les empreses logístiques, i així, generar una activitat econòmica de referència al mediterrani. Mitjançant l’anàlisi dels diferents plans territorials de l’estat i dels governs regionals, es tindran en compte les actuacions de sòl logístic. Posteriorment s’elaboraran uns indicadors per valorar la capacitat d’acollida del territori. Tenint present açò, es farà una classificació de les actuacions per justificar quines d’elles són més prioritàries. The economic recession generated the middle of last decade has led to changes in the global economic outlook. Especially in southern European countries, it has increased the production crisis due to the proliferation of the countries of Eastern Europe and South-East Asia. Therefore, the logistics activities can be an opportunity for the regions of the Mediterranean basin. The axis Tarragona - Castellón geostrategically located between the two most influential cities in the Mediterranean corridor (Barcelona and Valencia) featuring superb to develop a network of communication infrastructures and potential logistics centers. It will emphasize the importance that should be the intermodal transport logistics centers, focusing on the dual port - railway. The aim is to optimize the transport of goods and which is distributed in a logical transport modal share in response to the demands of the flow of goods today. This is why the territories of the shaft must develop a proper infrastructure to offer in making this place an attractive space for logistics companies and generate a powerful economic activity. Through the analysis of different spatial plans of state and regional governments, the performances of logistics space will be considered. Subsequently indicators be developed to assess the suitability of the territory. Given this classification will be drawn up to justify actions which are more priority. La recesión económica generada a mediados de la pasada década ha provocado cambios en el panorama económico mundial. Especialmente, en los países del sur de Europa se ha acentuado la crisis productiva debido a la proliferación de los países de la Europa oriental y del sur-este asiático. Por ello, la actividad logística puede ser una oportunidad para las regiones de la cuenca del mediterráneo. El eje Tarragona – Castellón se localiza geoestratégicamente entre los dos polos vertebradores del corredor mediterráneo (Barcelona y Valencia) presentando unas potencialidades inmejorables para poder desarrollar una red de infraestructuras de comunicación y centros logísticos. Se hará hincapié, en la importancia que debe tener en los centros logísticos el transporte intermodal, centrándose en el binomio puerto – ferrocarril. La finalidad será optimizar el transporte de mercancías y que se distribuya de una forma lógica la cuota de transporte modal atendiendo a las exigencias de los flujos de mercancías de la actualidad. Es por ello, que los territorios del eje han de desarrollar una oferta en infraestructuras adecuada para hacer de este lugar un espacio atractivo para las empresas logísticas y generar una actividad económica de referencia en el mediterráneo. A través del análisis de los diferentes planes territoriales del estado y de los gobiernos regionales, se tendrán en cuenta las actuaciones de suelo logístico. Posteriormente se elaboraran unos indicadores para valorar la aptitud del territorio. Teniendo en cuenta esto, se elaborará una clasificación de las actuaciones para justificar cuales son más prioritarias.
  Materia: Logística (Indústria)
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Planificació Territorial - Informació, Eines i Mètodes
  Título en la lengua original: Activitat logística a l'Eix Tarragona - Castelló: anàlisi de la planificació territorial i classificació del sòl previst
  Fecha de alta en el repositorio: 2016-05-19
 • Palabras clave:

  Geografia
  Geography
  Geografía
  Logística (Indústria)
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar