Treballs Fi de Màster> Geografia

Analysis of the Presence of the Term 'Sustainability' in The Social Media Branding of 8 Spanish Coastal Destinations

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1095
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1095
 • Autores:

  Rodríguez Barrios, Suleidys María
 • Otros:

  Palabras clave: Sostenibilidad, Redes Sociales, Branding Sustainability, Social Media, Branding Sostenibilitat, Social Media, Branding
  Título en diferentes idiomas: Análisis de la presencia del término 'sostenibilidad' en el social media branding de 8 destinos costeros españoles Analysis of the Presence of the Term 'Sustainability' in The Social Media Branding of 8 Spanish Coastal Destinations Anàlisi de la presència del terme 'sostenibilitat en el social media Branding de 8 destinacions costaneres espanyoles
  Áreas temàticas: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Rodríguez Barrios, Suleidys María
  Departamento: Geografia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-27
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Salvador Antón Clavé
  Resumen: Sustainability is a concept that has been adopted by many destinations because it encompasses how natural systems work do to remain in balance now and in the future. Brands promote themselves as sustainable because they will connect with consumers and will increase their brand loyalty, reputation, and differentiation. Brand awareness linked to sustainability is cited as the top priority for marketers nowadays, and social media channels are a one-to-many solution for getting the word out about sustainable practices, sustainable brands. This Project is intended to analyze how destination have integrated this method of branding through social media when it comes to sustainability positioning. The objective of this research is to analyze the degree of integration of sustainability in the social network of municipalities in the Spanish coast. The sample analyzed is a set of 8 destinations in Spain and their corresponding opinion status in tweets. The procedure used to get the tweets was using the scrape tool from the scweet library. There were collected 22,044 tweets uploaded by the official account of destinations over a 5-year-period. To achieve the research objectives, a qualitative analysis of tweets included a set of 22 variables related to “sustainability”. Then, an analysis is made of the approach adopted by the municipalities to address this term in their tweets and its sustainability policies and plans that have been developed over the past 5 years. As results Even though sustainability in branding is a tool to strengthen the image of a destination based on trust, only 25% of the content of all tweets is aimed at sustainability. Within the 8 municipalities analyzed, Gandía is the municipality that performs best, with 61% of its content dedicated to sustainability issues. La sostenibilitat és un concepte que ha estat adoptat per molts destins perquè abasta com funcionen els sistemes naturals per a mantenir l'equilibri ara i en el futur. Les marques es promocionen a si mateixes com a sostenibles perquè es connectaran amb els consumidors i augmentaran la seva lleialtat a la marca, reputació i diferenciació. La consciència de la marca vinculada a la sostenibilitat es cita actualment com la màxima prioritat per als comercialitzadors, i els canals de les xarxes socials són una solució única per a treure a la llum les pràctiques sostenibles, les marques sostenibles. Aquest projecte pretén analitzar com la destinació ha integrat aquest mètode de marca a través de les xarxes socials quan es tracta de posicionament sostenible. L'objectiu d'aquesta recerca és analitzar el grau d'integració de la sostenibilitat en la xarxa social de municipis de la costa espanyola. La mostra analitzada és un conjunt de 8 destinacions a Espanya i el seu estat d'opinió corresponent en tuits. El procediment utilitzat per aconseguir els tuits era utilitzar l'eina de tremolor de la biblioteca de scweet. Es van recollir 22.044 tuits penjats pel compte oficial de destinacions durant un període de 5 anys. Per aconseguir els objectius de recerca, una anàlisi qualitativa dels tuits va incloure un conjunt de 22 variables relacionades amb la “sostenibilitat“. Després, es fa una anàlisi de l'enfocament adoptat pels municipis per abordar aquest terme en els seus tuits i les seves polítiques i plans de sostenibilitat que s'han desenvolupat durant els últims 5 anys. Com a resultats, tot i que la sostenibilitat en la marca és una eina per enfortir la imatge d'un destí basat en la confiança, només el 25% del contingut de tots els tuits està dirigit a la sostenibilitat. Dins dels 8 municipis analitzats, Gandía és el municipi que millor funciona, amb el 61% del seu contingut dedicat a qüestions de sostenibilitat.
  Materia: Turisme
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Gestió de Destinacions Turístiques
  Título en la lengua original: Analysis of the Presence of the Term 'Sustainability' in The Social Media Branding of 8 Spanish Coastal Destinations
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-07-25
 • Palabras clave:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar