Treballs Fi de Màster> Antropologia, Filosofia i Treball Social

De girallengües a fidelingües : Processos individuals d’empoderament i assertivitat lingüística en el context de la llengua catalana.

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1109
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1109
 • Autores:

  Berga Molina, David
 • Otros:

  Palabras clave: assertivitat lingüística, empoderament lingüístic, fidelingüe lingüistic assertiveness, linguistic empowerment, fidelingue asertividad lingüistica, empoderamiento lingüístico, fidelingüe
  Título en diferentes idiomas: De girallengües a fidelingües : Processos individuals d’empoderament i assertivitat lingüística en el context de la llengua catalana. From girallengües to fidelingües : Individual processes of empowerment and linguistic assertiveness in the context of the Catalan language. De girallengües a fidelingües : Procesos individuales de empoderament y asertividad lingüística en el contexto de la lengua catalana.
  Áreas temàticas: Antropologia Anthropology Antropología
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Berga Molina, David
  Departamento: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-09-13
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Soronellas Masdeu, Montserrat
  Resumen: Aquest treball aborda un aspecte específic dels usos lingüístics de la comunitat catalanoparlant: el d’aquell sector de la població que, contravenint la norma de convergència a la llengua dominant, decideix canviar d’hàbit lingüístic i passar a mantenir-se en català en la majoria d’interaccions socials, independentment de la llengua de l’interlocutor. L’objectiu de l’estudi és entendre les raons d’aquest procés de canvi, descriure’n les característiques i detectar els efectes que aquest nou posicionament produeix en els mateixos subjectes com en el seu àmbit immediat. L’anàlisi s’ha realitzat a partir de dades qualitatives obtingudes en una sèrie d’entrevistes semiestructurades.
  Materia: Antropologia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social
  Título en la lengua original: De girallengües a fidelingües : Processos individuals d’empoderament i assertivitat lingüística en el context de la llengua catalana.
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-09-20
 • Palabras clave:

  Antropologia
  Anthropology
  Antropología
  Antropologia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar