Treballs Fi de Màster> Gestió d'Empreses

The (mis)match between the perceived and projected images of tourist destinations

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1129
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1129
 • Autores:

  Van der Linden, Tim Egidius Carolus
 • Otros:

  Palabras clave: Imagen de Destino Turístico, Mapeo Mental, Gestión de Destinos Turísticos Tourism Destination Image, Mental Mapping, Tourism Destination Management Imatge de la destinació turística, Cartografia mental, Gestió de la destinació turística
  Título en diferentes idiomas: La (des)coincidencia entre las imágenes percibidas y proyectadas de los destinos turísticos The (mis)match between the perceived and projected images of tourist destinations La (des)concordança entre les imatges percebudes i projectades de les destinacions turístiques
  Áreas temàticas: Turismo y ocio Tourism and leisure Turisme i oci
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Van der Linden, Tim Egidius Carolus
  APS: No
  Departamento: Gestió d'Empreses
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-09-14
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Ustrov, Yury (PhD).
  Resumen: El fenomen del turisme i les accions dels turistes es veuen impulsats per la imatge fins a un cert nivell. Aquest estudi busca trobar si hi ha una (mal)coincidència entre la imatge percebuda i projectada, en el context de les OD catalanes i els turistes holandesos. Per captar la imatge general de les destinacions turístiques, aquest estudi utilitza el mètode qualitatiu de cartografia mental com una manera útil de revelar com els turistes perceben les destinacions turístiques i es realitza una anàlisi de contingut a la pàgina web oficial de la Junta de Turisme de Catalunya. The phenomenon of tourism and the actions of tourists are driven by image to a certain level. This study seeks to find if there is a (mis)match between the perceived and projected image, from the context of Catalan DMOs and Dutch tourists. To capture the broad image of tourism destinations, this study uses the qualitative method of mental mapping as a useful way to reveal how tourists perceive tourism destinations and a content analysis on the official website of the Catalan Tourist Board is conducted.
  Materia: Turisme
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Gestió de Destinacions Turístiques
  Título en la lengua original: The (mis)match between the perceived and projected images of tourist destinations
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-10-10
 • Palabras clave:

  Turismo y ocio
  Tourism and leisure
  Turisme i oci
  Turisme
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar