Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

Development of a novel amperometric solid-contact ion-selective sensor for the post-mortem interval determination

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1147
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1147
 • Autores:

  Saez Bravo, Patricia
 • Otros:

  Palabras clave: sensor, invervalo post-mortem, amperometria sensor, post-mortem interval, amperometry sensor, inverval post-mortem, amperometria
  Título en diferentes idiomas: Desarrollo de un sensor amperométrico selectivo de iones de contacto sólido para la determinación del intervalo post-mortem Development of a novel amperometric solid-contact ion-selective sensor for the post-mortem interval determination Desenvolupament d'un sensor amperomètric de contacte sòlid i selectiu per a la determinació de l'interval post mortem
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Saez Bravo, Patricia
  Departamento: Química Analítica i Química Orgànica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-30
  Director del proyecto: Novell Recasens, Marta; Boqué Martí, Ricard
  Resumen: This master’s thesis is based on the development of an analytical measurement procedure with amperometric detection using screen-printed sensors to relate vitreous humor ions concentration to post-mortem interval. Novel amperometric solid-contact ion-selective electrodes have been developed to improve all the limitations of potentiometric ion-selective electrodes. Most important limitations of potentiometric sensors are the fixed Nernstian sensitivity depending on the charge of the target ion and the need for calibration before every analysis due to the variability of the standard potential. Moreover, amperometric sensors provide higher sensitivity, stability, reproducibility, sensor durability, faster response and lower detection limit. La tesi d'aquest màster es basa en el desenvolupament d'un procediment de mesura analítica amb detecció amperomètrica utilitzant sensors impresos per pantalla per relacionar la concentració d'ions d'humor vitri amb l'interval post mortem. S'han desenvolupat nous elèctrodes selectius iònics amperomètrics de contacte sòlid per millorar totes les limitacions dels elèctrodes selectius iònics potentimètrics. Les limitacions més importants dels sensors potenciomètrics són la sensibilitat Nernstiana fixa depenent de la càrrega de l'ió objectiu i la necessitat de calibrar abans de cada anàlisi a causa de la variabilitat del potencial estàndard. A més, els sensors amperomètrics proporcionen una major sensibilitat, estabilitat, reproductibilitat, durabilitat del sensor, una resposta més ràpida i un límit de detecció més baix.
  Materia: Química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Genètica, Física i Química Forense
  Título en la lengua original: Development of a novel amperometric solid-contact ion-selective sensor for the post-mortem interval determination
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-03
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar