Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

Implementación del software familias en el análisis de pruebas de paternidad

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1148
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1148
 • Autores:

  Martínez Arroyo, Raquel
 • Otros:

  Palabras clave: prova de paternitat, families, perfil genètic paternity test, familias, genetic profile prueba de paternidad, familias, perfil genético
  Título en diferentes idiomas: Implementació del programari famílies a l'anàlisi de proves de paternitat Implementation of families software in the analysis of paternity tests Implementación del software familias en el análisis de pruebas de paternidad
  Áreas temàticas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Martínez Arroyo, Raquel
  APS: NO
  Departamento: Química Analítica i Química Orgànica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-30
  Director del proyecto: Rodríguez Gallego, Esther
  Resumen: Les proves de paternitat permeten comparar l'ADN entre individus per provar la relació biològica paternofilial mitjançant marcadors genètics del tipus Short Tandem Repeats, depenent de la finalitat de la prova la paternitat pot ser judicial o privada. L'obtenció del perfil genètic dels participants es basa en les tècniques d'extracció de l'ADN, l'amplificació per PCR multiplex i l'electroforesi capil·lar. El resultat es valora de manera estadística mitjançant el càlcul de l'LR tenint en compte les freqüències al·lèliques de la població d'estudi. Amb l'ajuda de programaris bioinformàtics com a famílies el procés és automatitzat per treballar de manera eficient. Las pruebas de paternidad permiten comparar el ADN entre individuos para probar su relación biológica paternofilial mediante marcadores genéticos del tipo Short Tandem Repeats, dependiendo de la finalidad de la prueba la paternidad puede ser judicial o privada. La obtención del perfil genético de los participantes se basa en las técnicas de extracción del ADN, amplificación por PCR multiplex y electroforesis capilar. El resultado se valora de manera estadística mediante el cálculo del LR teniendo en cuenta las frecuencias alélicas de la población de estudio. Con la ayuda de softwares bioinformáticos como Familias el proceso es automatizado para trabajar de manera eficiente.
  Materia: Paternitat
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: spa
  Enseñanza(s): Genètica, Física i Química Forense
  Título en la lengua original: Implementación del software familias en el análisis de pruebas de paternidad
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-03
 • Palabras clave:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Paternitat
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar